In Insolventierecht & herstructurering

De WHOA; een (nieuw) gereedschap voor de herstructurering van schulden

Door Fleur van Helmond, geplaatst op 14 oktober 2020 in Insolventierecht & herstructurering

Op 6 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de rechtbank een onderhands akkoord dat ziet op de herstructurering van schulden van de onderneming kan goedkeuren (homologeren). Een dergelijk akkoord kan uitkomst bieden om de schuldenlast van een (in potentie) levensvatbare onderneming te kunnen saneren. Lees in deze bijdrage meer over de mogelijkheden die de WHOA biedt.

“De WHOA geeft ondernemingen die failliet dreigen te gaan vanwege een hoge schuldenlast, maar nog beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten, de mogelijkheid om deze schuldenlast te saneren. De wet heeft tot doel het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen te versterken.

Op dit moment heeft een onderneming in zwaar weer reeds de mogelijkheid om een onderhands (sanerings)akkoord aan te bieden aan de betrokken schuldeisers. Een dergelijk akkoord komt onder de huidige wetgeving echter uitsluitend tot stand indien alle betrokken schuldeisers daarmee instemmen. Het is daarmee lastig om tot een geslaagde sanering te komen; één enkele crediteur kan dit immers blokkeren. De nieuwe regeling biedt een oplossing voor dit “obstakel”. Om te voorkomen dat levensvatbare bedrijven failliet gaan, is een mogelijkheid geschapen om tot een sanering van schulden te komen waarbij ‘opstandige’ crediteuren toch gebonden zijn aan het akkoord.

De nieuwe wettelijke regeling is complex en uitvoerig. De regeling voorziet in de kern in een mogelijkheid om een crediteurenakkoord te sluiten buiten faillissement. Het akkoord bevat een voorstel voor financiële herstructurering van de onderneming. De rechter toetst bij de homologatie of het akkoord eerlijk is en daarmee redelijk is voor de betrokken (tegenstemmende) schuldeisers. Door de goedkeuring van de rechter wordt het akkoord verbindend voor alle partijen die daarbij betrokken zijn. Dit geldt ook voor een schuldeiser die dwarsligt en tegengestemd heeft. Een dergelijk akkoord wordt daarom ook wel een ‘dwangakkoord’ genoemd. De regeling voorkomt daarmee dat één schuldeiser of aandeelhouder een voorgesteld akkoord kan tegenhouden.

De schuldenaar kan een akkoord aanbieden aan alle schuldeisers en de aandeelhouders, maar de wettelijke regeling voorziet ook in een mogelijkheid om een akkoord te sluiten met bijvoorbeeld uitsluitend de financiers van de onderneming. Het akkoord hoeft dan alleen voorgelegd te worden aan die specifieke groep schuldeisers. Daarmee is een sanering op het niveau van diverse schuldeisersklassen mogelijk. 

De WHOA biedt aldus herstructureringsmogelijkheden voor zowel grote ondernemingen als MKB. De verwachte inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2021. Naar alle waarschijnlijkheid zal de wet eerder in werking treden, gelet op de economische gevolgen van de coronacrisis. Wilt u meer weten over de WHOA en de herstructureringsmogelijkheden die de regeling biedt? Neem dan contact met ons op via 0495-536138 (Weert) of 0492-749990 (Helmond).