In Vastgoed & overheid

Wet goed verhuurderschap

Door Deborah Reijnart, geplaatst op 31 mei 2023 in Vastgoed & overheid

Op 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer met het wetsvoorstel voor de Wet goed verhuurderschap ingestemd. Deze wet moet ervoor zorgen dat verhuurders en verhuurbemiddelaars, die ongewenst gedrag vertonen, kunnen worden aangepakt. Naar verwachting zal de nieuwe wet op 1 juli 2023 in werking treden.

Algemene regels

De wet introduceert een basisnorm ter bevordering van goed verhuurderschap. Er zijn algemene landelijke regels in opgenomen waar verhuurders en verhuurbemiddelaars zich aan moeten houden. De regels hebben betrekking op alle fases in het verhuurproces, dus van de werving tot de uiteindelijke verhuur. Het is de bedoeling van de wetgever dat deze wet een positief effect heeft voor woningzoekenden en huurders, omdat zij hiermee beter beschermd zouden moeten worden tegen intimidatie, discriminatie, te hoge huurprijzen en slecht onderhoud aan huurwoningen.

Onder goed verhuurderschap wordt onder andere verstaan dat verhuurders een heldere en transparante selectieprocedure hanteren en gebruik moeten maken van objectieve selectiecriteria voorafgaand aan het sluiten van een huurovereenkomst. Hierdoor moet iedere vorm van ongerechtvaardigd onderscheid worden tegengegaan. Daarnaast moeten verhuurders schriftelijk informatie verstrekken aan de huurder mede over zijn rechten en plichten en over de contactgegevens van de beheerder.

Een andere regel die de wet met zich meebrengt, is dat de verhuurder maximaal twee maanden huur als waarborgsom mag eisen. Daarbij mag deze waarborgsom alleen verrekend worden met openstaande huurschuld, onbetaalde servicekosten of door de huurder veroorzaakte schade aan de woning. Dit is slechts een glimp van de regels van de Wet goed verhuurderschap.

Sancties

Vanaf de inwerkingtreding van de wet zijn gemeenten verplicht een laagdrempelig meldpunt in te stellen; zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven van de algemene regels uit de wet. Hier kunnen huurders anoniem en kosteloos meldingen doen van ongewenst verhuurgedrag. Naar aanleiding van een melding kan een gemeente overgaan tot handhaving of de melder hulp bieden bij het vinden van de juiste instantie die verder kan helpen.

Ook kunnen gemeenten op eigen initiatief handhaven. Hiervoor hebben ze de klassieke bestuursrechtelijke bevoegdheden zoals een waarschuwing, bestuursdwang en de bestuurlijke boete tot hun beschikking. Daarbij krijgen ze de mogelijkheid om het beheer van panden van een verhuurder over te nemen.

Verhuurvergunning

Tot slot kunnen gemeenten bepalen dat er in specifieke gebieden een verhuurvergunning nodig is waarmee ze extra eisen stellen aan verhuurders. Dit in aanvulling op de algemene regels die voor iedere verhuurder gelden. Gemeenten kunnen dan een vergunningplicht instellen, bijvoorbeeld wanneer misbruik wordt gemaakt van de sociaaleconomische kwetsbare positie van huurders, of bij verhuur van een verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. Gemeenten krijgen hiermee de bevoegdheid om extra eisen te stellen aan verhuurders in relatie tot het onderhoud en, onder omstandigheden, de maximale huurprijs van een woning.

Tot slot

Heeft u vragen over de nieuwe regels van de Wet goed verhuurderschap? Of heeft u andere vragen en/of geschillen over vastgoed- of huurkwesties? Neem contact met ons op via 0495 536 138 of info@abenslag.nl.

Deborah Reijnart

Deborah Reijnart heeft zich volledig toegelegd op het civiel bouwrecht, huurrecht en handelsrecht als ook het verbintenissenrecht. Regelmatig treedt zij op als belangenbehartiger voor verhuurders (commerciële verhuurders en woningcoöperaties).