In Ondernemingsrecht
gavel-2-1236453

WAB Special – Nieuw transitievergoeding

Door Thijs Zusterzeel, geplaatst op 17 december 2019 in Ondernemingsrecht

Sinds de Wet Werk en Zekerheid in 2015 in werking is getreden, heeft de kantonrechtersformule plaatsgemaakt voor de transitievergoeding (Artikel 7:673 BW).

De hoofdregels onder de WWZ zijn als volgt: een werknemer heeft recht op transitievergoeding wanneer de werknemer (i) minimaal 24 maanden in dienst is geweest bij werkgever; (ii) de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd / niet wordt voortgezet zonder ernstig verwijtbaar handelen door werknemer; (iii) de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op initiatief van werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werkgever.

De transitievergoeding onder de WWZ betreft over de eerste 10 dienstjaren 1/6e maandsalaris per half dienstjaar en 1/4e maandsalaris per half dienstjaar voor de daaropvolgende maanden. De transitievergoeding kent een maximum (in 2019) van € 81.000 (bruto) althans een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over 12 maanden indien dat hoger is dan € 81.000. Voor werknemers die na de eerste 10 dienstjaren 50 jaar of ouder zijn en voor kleine werknemers met minder dan 25 werknemers zijn er onder voorwaarden gunstigere berekeningen.

Transitievergoeding Wab

De eerste hoofdregel (i) komt onder de Wab te vervallen. Al vanaf de eerste dag heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. Daar staat tegenover dat de transitievergoeding voordeliger wordt. Onder de Wab wordt naar de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst gekeken. Voor elk volledig kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd is de transitievergoeding gelijk aan 1/3e van het loon per maand. Wanneer een arbeidsovereenkomst (voor het overige) korter dan een jaar heeft geduurd, wordt de transitievergoeding naar een evenredig deel daarvan berekend. Het maximum zoals geldt onder de WWZ blijft (onderhavig aan mogelijke indexering) ook onder de Wab bestaan. De twee uitzonderingsgevallen komen te vervallen.

De berekening onder de Wab kent de volgende formule:

  • Transitievergoeding over volledige dienstjaren:
    aantal dienstjaren * (1/3 * bruto maandsalaris)
  • Transitievergoeding over een niet volledig dienstjaar:
    (bruto salaris over deze resterende periode / bruto maandsalaris) * (1/3 bruto maandsalaris / 12)
  • Totale transitievergoeding:

onderdeel 1 + onderdeel 2 opgeteld.

Voorbeeld: De arbeidsovereenkomst heeft 9 jaar en 5 dagen geduurd. De werknemer heeft een bruto maandsalaris van € 3.000. De berekening is als volgt:

  • 9 * (1/3 * € 3.000) = € 9.000,–.
  • (€ 800 / € 3.000) x (€ 1.000 / 12) = 0,2666667 * € 83.33 = € 22,22
  • totaal transitievergoeding: € 9.000 + € 22,22 = € 9.022,22

Overgangsrecht

De Wab treedt in werking per 1 januari 2020. De oude (WWZ) regelgeving heeft nog te gelden ten aanzien van alle ontslagprocedures die vóór deze datum zijn gestart.

Compensatieregeling

Een nieuwe toevoeging ten aanzien van de transitievergoeding is de compensatieregeling bij langdurig arbeidsongeschikt. Nadat een werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is geweest, dient door de werkgever bij einde dienstverband op zijn initiatief alsnog een transitievergoeding te worden betaald. Werkgevers vonden hierop een muizengaatje in de vorm van slapende dienstverbanden: het in dienst houden van een werknemer zonder dat hij/zij werkzaamheden verricht en zonder dat aan betreffende werknemer loon hoeft te worden betaald.

Om werkgevers hierin tegemoet te komen is er de nieuwe compensatieregeling transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers die transitievergoeding moeten betalen na langdurige arbeidsongeschiktheid (104 weken) een compensatie aanvragen bij het UWV. De compensatie geldt zowel voor beëindiging wegens ontbinding; opzegging; en wederzijds goedvinden. De vergoeding kan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 worden aangevraagd voor betaalde transitievergoeding(en) – die voldoen aan de vereisten –.

De werkgevers dienen de transitievergoeding wel voor te financieren. Tevens is de compensatie gemaximeerd. De vergoeding is in principe niet hoger dan de transitievergoeding waar de werknemer na het verstrijken van twee jaar loondoorbetaling recht op zou hebben. De vergoeding is voorts niet hoger dan hetgeen de werkgever op basis van de arbeidsovereenkomst aan bruto loon heeft betaald in de periode van arbeidsongeschiktheid.

Termijn compensatieverzoek

Ten aanzien van transitievergoedingen die vóór inwerkingtreding (1-4-2020) zijn betaald, dient het verzoek om compensatie vóór 1 oktober 2020 te zijn ingediend. Voor de overige compensatieverzoeken geldt een termijn van maximaal 6 maanden voor indiening. Het compensatieverzoek moet worden ingediend bij het UWV.

Slapende dienstverbanden (uitspraak Hoge Raad)

Heeft u als werkgever slapende dienstverbanden? Let dan goed op, vanwege bovenstaande compensatieregeling heeft de Hoge Raad recent bepaald dat slapende dienstverbanden in strijd kunnen zijn met de norm van goed werkgeverschap. Het is zaak dat u vóór 1 januari 2020 actie onderneemt indien er sprake is van een slapend dienstverband. Meer hierover leest u in onze nieuwsitems op de website van Aben & Slag Advocaten. U kunt ook contact opnemen met een van de advocaten van Aben & Slag Advocaten.

Thijs Zusterzeel

Thijs Zusterzeel is al sinds februari 1999 werkzaam in de rechtspraktijk; tot augustus 2009 bij verschillende gemeentelijke overheidsorganisaties en aansluitend als advocaat bij Aben & Slag advocaten.