In Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht

Voorwaarden voor NOW-regeling bekendgemaakt!

Door Fleur van Helmond, geplaatst op 1 april 2020 in Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn gisteren bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

1. Berekening van de tegemoetkoming en aanvraagproces

Loonsom:

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de periode maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Het UWV neemt deze over. Uitgegaan wordt van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van € 9538,- per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020 zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, worden niet meegenomen voor deze regeling.

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee. 

Omzetdaling:

De subsidie is gerelateerd aan de hoogte van de omzetdaling. Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Bij een omzetdaling van tenminste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling. Indien de omzetdaling bijvoorbeeld 100% is zal de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van 90% ontvangen. Is de omzetdaling 50% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van 45% enzovoort. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.

Werkgevers kunnen aldus kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Dit kan van belang zijn, wanneer de werkgever verwacht dat het effect van het coronavirus pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt. Het moet wel altijd om een aaneensluitende periode van drie maanden gaan. De tegemoetkoming in de loonkosten blijft ongeacht die keuze betrekking hebben op de loonkosten tussen maart en mei 2020.

De hoogte van het voorschot van de subsidieverlening is de uitkomst van: A x B x 3 x 1,3 x 0,9. Hierbij staat A voor het percentage van de door de door de werkgever verwachte omzetdaling, en B voor de loonsom.

banner

2. Voorschot

Nadat positief op de aanvraag door het UWV is beslist, zal het UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Gegevens over de loonsom baseert het UWV op de polisadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Eind april 2020 wordt meer duidelijkheid gegeven onder welke grens geen accountantsverklaring is vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld om het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

3. Verplichtingen werkgever

Voor de werkgever geldt een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en de werknemers door te betalen. Een daling van de loonsom zal gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waarop de werkgever aanspraak kan maken.

Bovendien mag de werkgever geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen voor de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt. De voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart. Wanneer toch ontslag wordt aangevraagd, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Het loon van de werknemer voor wie ontslag is aangevraagd, wordt verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

De werkgever is verplicht de subsidie volledig aan te wenden voor het betalen van de door hem verschuldigde loonkosten. Deze verplichting creëert de mogelijkheid om bij evident misbruik ofwel het voorschot op te schorten ofwel achteraf de subsidie te weigeren.

Tot slot

Waarschijnlijk is het vanaf aanstaande maandag 6 april mogelijk om aanvragen in te dienen bij het UWV. Heeft u meer vragen over de NOW-regeling of wilt u bijvoorbeeld geholpen worden bij een aanvraag? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze advocaten (0495-536138).