In Arbeidsrecht

Versoepeling regels rond het aanvragen van een WIA-uitkering vanwege COVID-19

Door Sjoerd van Ierssel, geplaatst op 26 november 2020 in Arbeidsrecht

U kent het riedeltje wel: werkgever en werknemer moeten twee jaar aan re-integratieverplichtingen tijdens ziekte voldoen alvorens een WIA-uitkering te kunnen aanvragen. Voldoet u niet of onvoldoende aan de gestelde verplichtingen, dan kan het UWV een extra loondoorbetalingsverplichting opleggen van maximaal 52 weken. Maar houdt het UWV rekening met de uitdagingen die werkgevers hebben bij de re-integratieverplichtingen vanwege COVID-19? Het antwoord is ja. Er is een addendum op de Wet verbetering Poortwachter (het addendum) opgesteld met versoepelde vereisten voor de WIA-aanvraag.

Wanneer u een WIA-uitkering aanvraagt, moet u een re-integratieverslag (RIV) indienen. Aan de hand van het RIV toetst het UWV of werkgever en werknemer redelijkerwijs voldoende re-integratie inspanning hebben verricht. In het Addendum is opgenomen dat de COVID-19-crisis tot gevolg kan hebben dat de re-integratieverplichtingen niet meer redelijk zijn.

Allereerst ten aanzien van het aanleveren van het RIV. Bij een WIA-aanvraag moet een compleet RIV worden aangeleverd. Wanneer hieraan niet is voldaan, krijgt u een termijn van 5 werkdagen om alsnog tot volledige overlegging over te gaan. Lukt dat niet, dan wordt een loonsanctie opgelegd. Wanneer de termijn vanwege de COVID-19-crisis wordt overschreden, kan het UWV hier coulant mee omgaan en maatwerk leveren. Daarbij vindt een afweging plaats of de argumenten van werkgever plausibel zijn.

Houdt het UWV rekening met de uitdagingen die werkgevers hebben bij de re-integratieverplichtingen vanwege COVID? Het antwoord is ja.

Eenzelfde coulance geldt ook bij de inhoudelijke beoordeling van het RIV. Wanneer u bepaalde inspanningen niet kon verrichten vanwege de COVID-19-crisis, is wederom coulance – maatwerk – mogelijk. Ook hierbij oordeelt het UWV of er een deugdelijke grond is om de re-integratieverplichtingen niet na te komen. Is deze deugdelijke grond aanwezig, dan zal geen loonsanctie opgelegd worden. Te denken valt aan het niet kunnen uitvoeren van (passende) arbeid vanwege bedrijfssluiting of het missen van mogelijkheden om op afstand een werknemer te begeleiden. Let wel op: denk niet te lichtvoetig over de COVID-19-uitzondering. Blijf zoeken naar mogelijkheden die wél kunnen zoals herplaatsing, stel waar nodig continue uw plan van aanpak bij aan de nieuwst geldende overheidsmaatregelen, laat onderzoeken en contactmomenten per telefoon plaatsvinden en voer administratieve handelingen gewoon uit. Ook dreigende betalingsonmacht wordt niet gezien als een deugdelijke grond.

Komt u met re-integratieverplichtingen in de knel vanwege de COVID-19-crisis? Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten adviseren u graag over uw verplichtingen en mogelijkheden. Zij zijn bereikbaar via info@abenslag.nl en 0495-536138.

Sjoerd van Ierssel

Voor alle vragen op het gebied van het arbeidsrecht is Sjoerd van Ierssel de aangewezen contactpersoon. Om zich verder in dit rechtsgebied te kunnen verdiepen, heeft hij de specialisatieopleiding arbeidsrecht bij Grotius gevolgd (2004).