In Arbeidsrecht

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”) in het leven geroepen

Door Sjoerd van Ierssel, geplaatst op 18 maart 2020 in Arbeidsrecht

Op 4 maart jl. plaatsten wij op onze website al een nieuwsitem over de mogelijkheid tot het aanvragen van werktijdverkorting en een daaraan gekoppelde WW-uitkering. Door een stortvloed aan aanvragen is de Regeling werktijdverkorting (“WTV”) thans echter ingetrokken en is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”) in het leven geroepen.

Wat houdt de NOW in?

Met de NOW wil het kabinet werkgevers meer en sneller financieel tegemoetkomen. De NOW verstrekt – bij toekenning – een voorschot in de substantiële loonkosten. Het kabinet probeert er op deze manier in te voorzien dat het loon van zowel vaste- als flexibele krachten gewoon doorbetaald kan worden.

De NOW kan worden aangevraagd wanneer de werkgever vanaf 1 maart 2020 een omzetdaling verwacht van minimaal 20%. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonsom van de werkgever wordt vervolgens afhankelijk gesteld van de terugval in omzet. Enkele voorbeelden:

Wegvallen omzet Tegemoetkoming

100% 90%

50% 45%

25% 22,5%

Het UWV verstrekt vervolgens een voorschot van (in ieder geval) 80% van de in de aanvraag benodigde tegemoetkoming. Achteraf wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld aan de hand van de daadwerkelijke omzetdaling. Bij deze definitieve vaststelling vindt een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Als voorwaarde voor de tegemoetkoming als voornoemd, verplicht de werkgever zich gedurende de periode van de tegemoetkoming om voor werknemers geen ontslag aan te vragen op grond van bedrijfseconomische redenen. Het loon van de werknemers dient echter volledig doorbetaald te worden; dit los van de hoogte van de tegemoetkoming. De vergoeding wordt niet afhankelijk gesteld van het al dan niet blijven verrichten van werkzaamheden door werknemers.

“Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de werktijdverkorting opengesteld voor bedrijven die als gevolg van het coronavirus de bedrijvigheid in de onderneming zien dalen.”

De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden en kan eenmalig voor eenzelfde periode verlengd worden. Aan deze verlenging kunnen nog nadere voorwaarden gesteld worden.

De NOW vraagt u aan bij het UWV. De startdatum van de NOW wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Let op: bij een aanvraag voor een tegemoetkoming boven een nader te bepalen omvang zal een accountantsverklaring worden gevraagd.

Heeft u eerder al een aanvraag voor de WTV ingediend?

Het is op dit moment niet meer mogelijk een WTV aan te vragen. Wanneer u al een WTV aanvraag heeft ingediend zijn er drie scenario’s mogelijk:

(i) De WTV is toegekend:

Deze vergunning c.q. toekenning blijft van kracht. Een verlenging is echter niet meer mogelijk. Vanaf dat moment dient u (alsnog) een NOW aan te vragen.

(ii) De WTV aanvraag is ingediend, maar is niet in behandeling genomen:

Uw aanvraag wordt behandeld als een aanvraag voor de NOW. U wordt vervolgens benaderd door het UWV voor het aanleveren van aanvullende informatie.

(iii) De WTV aanvraag is afgewezen:

U kunt alsnog een NOW-aanvraag indienen.

Heeft u meer vragen over de nieuwe regeling of wilt u bijvoorbeeld geholpen worden bij de aanvraag? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze advocaten Arbeidsrecht (0495-536138).

Sjoerd van Ierssel

Voor alle vragen op het gebied van het arbeidsrecht is Sjoerd van Ierssel de aangewezen contactpersoon. Om zich verder in dit rechtsgebied te kunnen verdiepen, heeft hij de specialisatieopleiding arbeidsrecht bij Grotius gevolgd (2004).