In Vastgoed & overheid

Te laat met bezwaar of beroep bij coronasteun? Mogelijk herkansing!

Door Fleur van Helmond, geplaatst op 11 juli 2023 in Vastgoed & overheid

Op 6 juni 2023 verzocht de president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aan de raadsheer advocaat-generaal Widdershoven, om een conclusie te nemen over de vraag of de overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen in vier zaken bij het CBb verschoonbaar is. Aanstaande donderdag 13 juli 2023 vindt de behandeling plaats van deze vier zaken.

Juridisch kader

Volgens artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift toch ontvankelijk worden verklaard indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. Bij een termijnoverschrijding moet dus worden beoordeeld of deze overschrijding verwijtbaar of verschoonbaar is. Tot nu toe wordt in de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters verschoonbaarheid niet snel aangenomen. Deze strikte benadering draagt bij aan rechtszekerheid, zo is de stelling.

Aanleiding voor het verzoek

In de praktijk is er discussie of deze strikte benadering niet te snel wordt gehanteerd, zonder voldoende rekening te houden met het feit dat niet elke burger in staat is om tijdig bezwaar of beroep aan te tekenen. Deze discussie lijkt te worden gevoed door het idee dat het doel van het bestuurs(proces)recht is om geschillen op materiële wijze op te lossen en dat het vermijden van ‘procederen over procederen’ zo veel mogelijk moet worden gestimuleerd.

Dit roept de vraag op of, en zo ja, wanneer een ruimere benadering door bestuursorganen en bestuursrechters gepast is. Dit heeft de president van het CBb doen besluiten om raadsheer advocaat-generaal Widdershoven te vragen een conclusie te nemen over de verschoonbaarheid van de overschrijding van de bezwaar- en/of beroepstermijn.

Het verzoek

De belangrijkste vraag die in de conclusie moet worden beantwoord, is in welke gevallen het bestuursorgaan of de bestuursrechter moet concluderen dat een overschrijding van de bezwaar- of beroepstermijn verschoonbaar is en welke nationale of internationale juridische normen en omstandigheden van feitelijke aard daarvoor bepalend zouden moeten zijn.

Daarnaast is aan de raadsheer advocaat-generaal gevraagd om aandacht te besteden aan de vraag of het uitmaakt of het bestreden besluit actuele of potentiële tegenstrijdige belangen van anderen dan de indiener van het bezwaar- of beroepschrift omvat. Een mogelijke verruiming van de verschoonbaarheid zou namelijk directe gevolgen hebben voor de rechtszekerheid van deze derden, evenals voor de rechtszekerheid van het bestuursorgaan.

Verder is verzocht om te onderzoeken of het uitmaakt of een burger al dan niet bijgestaan werd door een deskundige vertegenwoordiger of adviseur voorafgaand aan of tijdens de bezwaar- of beroepstermijn, en in hoeverre fouten van deze vertegenwoordiger of adviseur aan de indiener van het bezwaar- of beroepschrift kunnen worden toegerekend.

Tot slot is gevraagd om aandacht te besteden aan de vraag welke onderzoeksplicht op het bestuursorgaan rust en welke stelplicht en bewijslast op de burger.

De zitting en het vervolg

De vier zaken waarvoor om een conclusie is gevraagd, worden op 13 juli 2023 behandeld tijdens een zitting van de grote kamer. Aben & Slag Advocaten staat een van de ondernemers bij die volgens het RVO te laat in bezwaar is gegaan tegen een afwijzende beslissing. De zitting zal via een livestream voor belangstellenden te volgen zijn: https://streams.nfgd.nl/cbb-grote-kamer-verschoonbaarheid-termijnoverschrijding. Op de website van het College, te vinden via rechtspraak.nl, zal een nieuwsbericht worden geplaatst met een link naar de livestream.

Binnen zes weken na deze zitting zal de raadsheer advocaat-generaal zijn conclusie geven. Partijen krijgen vervolgens twee weken de tijd om op de conclusie te reageren. Het CBb zal daarna uitspraak doen.