In Vastgoed & overheid
huurprijs

Verhuurder let op! Sanctionering door gemeente bij te hoge huurprijs

Door Deborah Reijnart, geplaatst op 11 juli 2024 in Vastgoed & overheid

Voldoet u als verhuurder niet aan de nieuwe wet- en regelgeving? Dan kan de huurder daar – naast de Huurcommissie – ook melding van maken bij de gemeente. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over dit nieuwe meldpunt voor de huurder.

 

Meldpunt

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels dan kan een huurder dat per 1 januari 2024 melden bij het meldpunt van de gemeente.

Daarnaast is vanaf 1 juli 2024 de Wet betaalbare huur ingegaan. Deze wet beschermt huurders tegen te hoge huurprijzen. Vanaf 1 januari 2025 kan de huurder ook melding maken bij de gemeente wanneer een verhuurder zich niet aan Wet betaalbare huur houdt.

Op grond van de Wet betaalbare huur worden de landelijke algemene regels in de Wet goed verhuurderschap immers uitgebreid met de handhaving van de maximale huurprijzen voor de gereguleerde sector op grond van het woningwaarderingsstelsel. Hierin is naast de rol van de Huurcommissie ook een rol voor de gemeente weggelegd. De gemeente dient enerzijds de huurprijsbescherming voor de huurders te handhaven en anderzijds verhuurders te sanctioneren die zich niet houden aan de Wet betaalbare huur.

Kortom, er komt dus per 1 januari 2025 een uitbreiding op het meldpunt. Vanaf die datum is het mogelijk om, naast meldingen ten aanzien van bijvoorbeeld ongewenst gedrag, te hoge waarborgsommen of het niet verkrijgen van een schriftelijke huurovereenkomst, tevens een melding bij het gemeentelijk meldpunt te maken ten aanzien van huurprijzen welke niet conform het woningwaarderingsstelsel zijn. 

 

Lopen de meldingen alsnog enkel via de Huurcommissie?

De Huurcommissie is een onpartijdige en onafhankelijke geschilbeslechter die op basis van het privaatrecht uitspraak doet in huur(prijs)geschillen tussen huurder en verhuurder. De weg naar de Huurcommissie is met het intreden van de Wet betaalbare huur verruimd. Woningen met een puntenaantal van het sociale- of middensegment kunnen namelijk bij toetsing altijd in huurprijs verlaagd worden. Huurders zijn in dergelijk geval niet meer afhankelijk van de voorheen geldende zes maanden termijn. Uitspraken van de Huurcommissie zijn bindend voor partijen, maar de Huurcommissie kan niet handhaven op de naleving van haar uitspraken.

Naast de mogelijkheid om het huurgeschil voor te leggen aan de Huurcommissie (en de kantonrechter), is er voor de huurders een nieuwe route bijgekomen; het meldpunt van de gemeente.   

Iedere gemeente is, met het intreden van de Wet goed verhuurderschap, verplicht om een meldpunt aan te bieden. De weg naar de gemeente vormt een lage drempel en is gemakkelijk te vinden voor de burger. De gemeente beschikt bovendien over de instrumenten om zowel proactief als reactief toe te kunnen zien op het handhaven van onder andere de Wet betaalbare huur. De gemeente kan de verhuurder in dat kader waarschuwen, bestuursdwang uitoefenen, een last onder dwangsom of bestuurlijke boete opleggen en in het uiterste geval overgaan tot beheerovername van de woning.

Bovendien kan de gemeente, anders dan de Huurcommissie, ook op eigen waarneming handhaven. De informatie die de gemeente via onder andere haar meldpunt ontvangt helpt haar bij het opmaken van een risico-inventarisatie van verhuurders waarbij de kans groot is dat de maximale huurprijzen niet worden gerespecteerd.

 

Welke route gaat voor? Huurcommissie of gemeente?

Volgens de memorie van toelichting blijft het echter de insteek dat de Huurcommissie de primaire route blijft om een huurgeschil aan te kaarten én op te lossen. De Huurcommissie biedt immers als voordeel dat zij een huurprijs kan verlagen, waardoor de huurder in beginsel direct resultaat heeft. De gemeente kan de verhuurder met haar bestuursrechtelijke instrumenten wel bewegen om de huurprijs te verlagen, maar kan dit niet zelf bewerkstelligen. Bovendien kan het bestuursrechtelijke sanctioneringsproces een langere termijn in beslag nemen dan het proces bij de Huurcommissie. Het is dus de vraag of in de praktijk veel van deze nieuwe mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt door de huurder.

Kortom, de meldingen met betrekking tot de Wet betaalbare huur zullen straks niet enkel via de Huurcommissie lopen. Voor de gemeente is een nieuwe handhavende en sanctionerende taak weggelegd. Wel zal de Huurcommissie de primaire route blijven om een huurgeschil op te lossen.

Heeft u vragen naar aanleiding van het voorgaande of wilt u meer weten over de Wet betaalbare huur, dan kunt u vanzelfsprekend contact met mij opnemen via 0495-536138 of dreijnart@abenslag.nl.

Deborah Reijnart

Deborah Reijnart heeft zich volledig toegelegd op het civiel bouwrecht, huurrecht en handelsrecht als ook het verbintenissenrecht. Regelmatig treedt zij op als belangenbehartiger voor verhuurders (commerciële verhuurders en woningcoöperaties).