In Insolventierecht & herstructurering

Ruim een half jaar WHOA; de huidige stand van zaken?

Door Aben Slag, geplaatst op 24 september 2021 in Insolventierecht & herstructurering

Op 6 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Deze wet is op 1 januari 2021 in werking getreden en maakt het mogelijk dat de rechtbank een onderhands akkoord dat ziet op de herstructurering van schulden van de onderneming kan goedkeuren (homologeren). Een dergelijk akkoord kan uitkomst bieden om de schuldenlast van een (in potentie) levensvatbare onderneming te kunnen saneren. Inmiddels zijn er verschillende WHOA-trajecten doorlopen en is er al veel jurisprudentie beschikbaar. De rechtspraak heeft in totaal ruim 40 relevante uitspraken gepubliceerd tot en met 10 september 2021.

Homologatie akkoord

Op 19 februari 2021 vond de eerste homologatie van een akkoord onder de WHOA plaats. Het ging hier om een onderneming actief in de evenementenbranche, welke onderneming stil kwam te liggen door de gevolgen van de coronacrisis. In dit akkoord werd 16% aangeboden aan de concurrente schuldeisers en 21% aan de Belastingdienst. Ook werd er een duurovereenkomst beëindigd. 

Afkoelingsperiode

Op 15 januari 2021 werd de eerste afkoelingsperiode afgekondigd. Uit de rechtspraak blijkt dat er een soort belangenafweging plaats dient te vinden tussen de belangen van de gezamenlijke schuldeisers en de belangen van de vennootschap. Het afkondigen van een afkoelingsperiode moet noodzakelijk zijn om zo de activiteiten van de onderneming tijdens de voorbereidingsperiode van een akkoord mogelijk te maken en over het akkoord te kunnen onderhandelen. Daarnaast mogen de schuldeisers en betrokken derden niet in hun belangen worden geschaad. 

Een afkoelingsperiode in het kader van een WHOA-traject kan ook worden toegewezen indien het aan te bieden akkoord is bedoeld om tot een gecontroleerde afwikkeling van de bedrijfsvoering te komen ten gunste van alle schuldeisers. Het is dus niet zo dat de afkoelingsperiode alleen mogelijk is indien de WHOA wordt ingezet voor een akkoord waarbij de onderneming na herstructurering wordt voortgezet, zo oordeelde de rechtbank Amsterdam. In de beschikkingen van de rechtbank die na de uitspraak van de rechtbank Amsterdam zijn gewezen, komt deze passage vaker terug.

Herstructureringsdeskundige 

Er is in totaal ruim 10 keer aan de rechtbank verzocht om een herstructureringsdeskundige te benoemen. Uit het procesreglement voor de WHOA volgt dat er in het verzoekschrift twee of drie namen van mogelijk te benoemen herstructureringsdeskundigen moeten worden vermeld, voorzien van offertes voor de kosten. Niet alle verzoeken werden toegewezen. Een reden die vaker voorkomt is de twijfel aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de herstructuringsdeskundige. Uit de tekst van de beschikkingen blijkt dat er op voorhand enkel contact mag zijn met de (beoogde) herstructureringsdeskundigen het opstellen/uitbrengen van de offertes. Voorts heeft de rechtbank toegelicht dat de verhouding tussen de herstructuringsdeskundige en de “verzoeker” (de vennootschap in ‘zwaar weer’) geen overeenkomst van opdracht betreft. De herstructureringsdeskundige is immers niet gehouden aanwijzingen van de verzoeker op te volgen en mag zich daartoe, gelet op zijn onpartijdige en onafhankelijke rol, ook niet (aanvullend) verplichten. 

In een procedure bij de rechtbank Noord-Nederland vragen verzoekers aan de rechtbank om een door hen gewenste herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Verzoekers menen dat uit de wet volgt dat de rechtbank verplicht is de gevraagde deskundige aan te wijzen. De rechtbank gaat hierin niet mee. De verzoekers hadden tenminste twee offertes aan de rechtbank moeten voorleggen; alleen als er voor een specifieke deskundige brede steun is onder de schuldeisers, kan (mogelijk) met één offerte worden volstaan.

Tot slot

De praktijk lijkt redelijk goed vooruit te kunnen met de nieuwe wetgeving. Het doel van deze wetgeving is om te voorkomen dat een in de kern levensvatbare onderneming (onnodig) failliet wordt verklaard. Er valt dus veel te winnen voor ondernemers. Indien u vragen hebt over de WHOA of het faillissement, kunt u gerust contact opnemen met een van onze specialisten via 0495-536138.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.