In Insolventierecht & herstructurering

Recht van reclame: onbekend maakt onbemind?

Door Fleur van Helmond, geplaatst op 21 september 2022 in Insolventierecht & herstructurering

Het faillissement van een afnemer is voor een leverancier vaak slecht nieuws. De verstuurde facturen blijven onbetaald en de vordering van de leverancier is slecht een concurrentie vordering in het faillissement. De kans dat de leverancier zijn vordering nog betaald krijgt is klein. Heeft een afnemer kort voor datum faillissement een levering ontvangen en deze niet betaald? Doe dan een beroep op het recht van reclame (artikel 7:39 Burgerlijk Wetboek)!

Uitgangspunt van de wet is dat de eigendom van een product in beginsel overgaat op het moment dat het product aan de afnemer wordt geleverd. Of het product dan wel of niet is betaald, is niet van belang. Mocht de afnemer niet betalen, dan kan de leverancier het product niet zomaar terughalen. Het eigendom is met de levering van het product overgegaan, tenzij partijen hierover wat anders hebben afgesproken. 

Voorwaarden 

Aan een beroep op het recht van reclame zitten wel voorwaarden. Allereerst is van belang dat de leverancier enkel een beroep toekomt op het recht van reclame als het gaat om roerende goederen die al zijn geleverd bij de afnemer. Daarnaast moeten de geleverde roerende zaken niet of niet volledig zijn betaald door de afnemer. Vervolgens is het van belang om vast te stellen of de afnemer in verzuim is met betalen. Van verzuim is doorgaans sprake als de afnemer niet binnen de betalingstermijn op de factuur heeft betaald. 

“Uitgangspunt van de wet is dat de eigendom van een product in beginsel overgaat op het moment dat het product aan de afnemer wordt geleverd. Of het product dan wel of niet is betaald, is niet van belang.“

Gevolgen

Als de leverancier een beroep wenst te doen op het recht van reclame, dient hij eerst een schriftelijke verklaring aan de afnemer toe te sturen dat hij de roerende zaken terugvordert. Een succesvol beroep op het recht van reclame heeft tot gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden en het eigendomsrecht teruggaat naar de leverancier. De leverancier kan na ontbinding zijn eigendom ‘revindiceren’ c.q. opeisen. 

In faillissement

Het recht van reclame kan in faillissementssituaties soelaas bieden. Het eigendomsrecht van de leverancier kan immers ook tijdens faillissement worden uitgeoefend; het eigendom is een absoluut recht. Dit geeft de leverancier een bijzondere positie; hij had een concurrente vordering in faillissement, maar met het beroep op zijn recht van reclame kan hij het goed terugvorderen.

De leverancier kan de curator schriftelijk inlichten over het beroep op het recht van reclame. De curator zal vragen om bewijzen dat de failliete afnemer in verzuim is en niet heeft betaald. Ook zal hij vragen wanneer de roerende zaken bij de failliet zijn afgeleverd. 

Verval recht van reclame

Het recht van reclame kent twee vervaltermijnen. De vervaltermijn bedraagt zes weken nadat zowel de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden als zestig dagen zijn verstreken sinds de producten bij de koper zijn afgeleverd. Het recht van reclame vervalt na verloop van deze twee termijnen. Ben hierop dus bedacht!

Laat uw afnemer zijn facturen onbetaald en wenst u het recht van reclame in te roepen? Of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via 0495-536138 of info@abenslag.nl. Wij helpen u graag.