Privacy

Hoewel uw vragen welkom zijn en wij prijs stellen op het delen van informatie via deze website, wijzen wij u erop dat elektronische communicatie via deze website tussen u en Aben & Slag Advocaten (of een van onze advocaten of andere medewerkers) mogelijk niet altijd beveiligd is; de mate van beveiliging is namelijk mede afhankelijk van het door u gekozen communicatiemiddel en van uw provider.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit de verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

De via de website, of andere elektronische communicatie, vergaarde gegevens zullen slechts gebruikt worden conform het doel waarvoor deze verstrekt zijn, alsook voor het ontplooien van marketingactiviteiten (nieuwsbrieven, seminars en direct mailing) en voor statistische doeleinden.

Door het verder gebruiken van deze website en door het via deze website of op andere wijze verschaffen van gegevens, stemt u ermee in dat Aben & Slag Advocaten de door u verstrekte gegevens conform het bovenstaande gebruikt. Wij verzoeken u ons geen gegevens te doen toekomen indien u niet wenst dat deze informatie op de manier zoals hiervoor beschreven wordt gebruikt.

Deze privacy voorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Aben & Slag Advocaten behoudt zich het recht voor deze privacy voorwaarden te wijzigen.