Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Maatschap Aben & Slag (KvK 14129054), hierna aan te duiden als: Aben & Slag.

Voor Aben & Slag is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Aben & Slag respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Aben & Slag verwerkt in het kader van haar activiteiten, bestaande uit het leveren van diensten, diverse persoonsgegevens. Dit is strikt noodzakelijk. Zonder die persoonsgegevens kunnen wij u ook niet de service bieden die u van ons gewend bent.

In dit Privacy Statement leggen wij uit welke (persoons)gegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel en wat Aben & Slag doet om uw privacy te beschermen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Ons Privacy Statement is voor het laatst aangepast in mei 2018.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Aben & Slag verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze (juridische) diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Wij dienen op grond van de wet en de Gedragsregels voor Advocaten u te identificeren aan de hand van een legitimatiebewijs dat geldig is. Voor zover onderzocht wordt of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dienen wij te beschikken over aanvullende gegevens, zoals bijvoorbeeld een Burgerservicenummer (BSN), zulks ten behoeve van de aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand. Onderstaand geven wij een overzicht van de persoonsgegevens die wij in voorkomend geval verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Contactgegevens, waaronder telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • Betaalgegevens;
 • Uw BSN, voor zover van toepassing;
 • Uw IP-adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en type apparaat;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website;
 • Ten aanzien van sollicitanten: naam, geboortedatum, geslacht, contactgegevens, sollicitatiebrieven en opleidingshistorie;
 • Ten aanzien van werknemers: hun persoonsgegevens.

 

Worden er ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt?

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verwerken over natuurlijke personen die jonger zijn dan 16 jaar. Dit mag op grond van de AVG ook alleen met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige. Wij kunnen echter niet controleren of de betrokkene ouder is dan 16 jaar. Ook hebben wij niet de intentie om gegevens te verwerken die onder de AVG zijn te kwalificeren als “bijzondere persoonsgegevens”. Deze gegevens hebben wij immers in het kader van onze activiteiten (in beginsel) niet nodig.

Mocht u menen dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige verwerken, dan wel bijzondere persoonsgegevens verwerken, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen met mr. J.P.M. Dexters.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Aben & Slag verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan Aben en Slag heeft verstrekt. Denk aan de situatie dat u zich aanmeldt voor een bijeenkomst en/of nieuwsbrief, werknemer bent, solliciteert naar een bepaalde functie bij Aben & Slag of op andere wijze gebruikt maakt van onze diensten. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gegenereerd worden tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven. Tot slot kunnen wij die persoonsgegevens ontlenen aan bronnen van social media, zoals LinkedIn en Facebook, waarvan Aben & Slag gebruik maakt. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Als voorbeeld: indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief en/of een bijeenkomst, zullen wij uw (e-mail)adres dus gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen, respectievelijk uw naam gebruiken om u op de lijst van deelnemers te plaatsen. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze diensten en/of nieuwe diensten.

Aben & Slag verwerkt uw persoonsgegevens derhalve voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten;
 2. Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer, waaronder de facturatie;
 3. Om u te kunnen contacteren indien en voor zover dat nodig is in het kader van de levering van de juridische dienst;
 4. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 5. Het verzenden van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor seminars/georganiseerde bijeenkomsten;
 6. Het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 7. Het maken van gebruikersstatistieken;
 8. Voor een goede beoordeling van sollicitanten/kandidaten;
 9. Ten aanzien van werknemers in het kader van de arbeidsovereenkomst om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

Op grond waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG);
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Aben & Slag of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Voor de hiervoor als 5, 6 en 7 genummerde doeleinden beroept Aben & Slag zich (indien en voor zover nodig) op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Aben & Slag is in die gevallen in het volgende gelegen:

 • Het marketingbelang van Aben & Slag.

U kunt zich tegen deze verwerkingen te allen tijde verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop.

 

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming en profiling plaats?

Aben & Slag maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Aben & Slag zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

 

Delen wij uw gegevens met anderen?

Aben & Slag verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
 • Aben & Slag wettelijk verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken; of
 • zulks noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen, waaronder het opstarten van procedures; of
 • deze worden verstrekt worden aan derde/externe partners van Aben & Slag in het kader van noodzakelijke gegevensverwerking, waaronder ICT Leveranciers, de Websitebeheerder en de Stichting Gelden Derden Aben & Slag. De verwerking zal geschieden op basis van een zogenaamde verwerkersovereenkomst/bewerkersovereenkomst.

 

Welke rechten kunt u geldend maken?

Op grond van de AVG kunt u diverse rechten geldend maken. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht
U heeft het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien. Dit geldt vanzelfsprekend uitsluitend voor zover het om u betreffende persoonsgegevens gaat.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Aben & Slag en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor deze doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan ons om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Aben & Slag de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Aben & Slag de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Aben & Slag verstrekte persoonsgegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de aan het slot van dit Privacy Statement opgenomen contactgegevens.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de te verwerken persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Deze  kopie van uw identiteitsbewijs zal uitsluitend worden gebruikt voor voornoemd doel en zal direct na vaststelling van uw identiteit worden vernietigd en/of verwijderd.  

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Aben & Slag heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mr. J.P.M. Dexters, per telefoon en/of per email jdexters@abenslag.nl.

 

Cookies

Aben & Slag gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone (althans, het middel waarmee u onze website bezoekt). Deze cookies worden enerzijds gebruikt om onze website naar behoren te laten functioneren. Anderzijds gebruiken we cookies om uw surfgedrag bij te houden zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn, bijvoorbeeld door op maat gemaakte advertenties.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over het gebruik van cookies. Daarbij hebben wij u om uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. We gebruiken de verzamelde data uitsluitend geaggregeerd, en dus geanonimiseerd, zodat deze gegevens niet zijn te herleiden tot een persoon.

U kunt zelf de cookie-instelling van uw browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren of juist te accepteren. Bij bijna alle browsers kan via de “Help”-functie van die browser de informatie worden gevonden om de cookie-instellingen aan te passen. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor een nadere toelichting over (het gebruik van) cookies verwijzen wij u naar: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

 

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de Aben & Slag, www.abenslag.nl.

Aben & Slag kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Op die manier bieden we u de mogelijkheid om het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze nieuwe doeleinden te weigeren.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: jdexters@abenslag.nl.

 

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.abenslag.nl

Uw huidige stand: Alle cookies toestaan.

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 13-5-2019 door Cookiebot:

Noodzakelijk (6)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_dc_gtm_UA-# abenslag.nl Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen. 1 dag HTTP Cookie
_ga abenslag.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gid abenslag.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie
ASP.NET_SessionId dossier.abenslag.nl Houdt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen bij. Session HTTP Cookie
CookieConsent abenslag.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie
wires abenslag.nl In afwachting Session HTTP Cookie

Statistieken (1)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
collect google-analytics.com Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Session Pixel Tracker

Marketing (4)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
IDE doubleclick.net Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 1 jaar HTTP Cookie
pagead/1p-user-list/# google.com In afwachting Session Pixel Tracker
r/collect doubleclick.net Deze cookie wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de gebruiker naar Google Analytics te zenden. De cookie volgt de gebruiker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Session Pixel Tracker
test_cookie doubleclick.net Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 1 dag HTTP Cookie