In Insolventierecht & herstructurering

Ook bij gehomologeerd akkoord blijft de rente verschuldigd

Door Roy Bongers, geplaatst op 23 februari 2024 in Insolventierecht & herstructurering

Na een gehomologeerd faillissementsakkoord kan wel nog aanspraak worden gemaakt op de rente voortvloeiende uit de in het faillissement aangemelde vordering

In het geval dat een faillissement eindigt door middel van een gehomologeerd faillissementsakkoord betekent dit dat de schuldeisers in dit faillissement een betaling tegenmoet kunnen zien conform het in het akkoord aangeboden percentage en dat zij de restantvordering, welke in een natuurlijke verbintenis wordt omgezet, onbetaald zullen zien. Dit geldt ook voor schuldeisers die tegen het akkoord hebben gestemd. Een gehomologeerd faillissementsakkoord bindt overigens alleen de concurrente schuldeisers.

De vraag welke de Hoge Raad recent heeft beantwoord, heeft betrekking op status van de over de vordering verschuldigde rente, in het geval van een gehomologeerd akkoord. Zoals hiervoor uiteen is gezet, leidt een gehomologeerd faillissementsakkoord ertoe dat het niet uitgekeerde deel van de aangemelde concurrente vordering niet meer verhaalbaar zal zijn. De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat een dergelijke consequentie niet verbonden dient te worden aan de rente die gedurende het faillissement over deze aangemelde vordering aanwast. Deze rentevordering kan daarmee na een gehomologeerd faillissementsakkoord (wel) nog steeds van de betrokken schuldenaar gevorderd worden. De rentevordering is daarmee dus niet inbegrepen in het faillissementsakkoord. Dit komt voort uit het feit dat rente niet verifieerbaar is in het faillissement en daarmee niet als zodanig in een faillissementsakkoord betrokken wordt. De rentevordering zou in het kader van een faillissementsakkoord uiteraard wel voor sanering betrokken kunnen worden, al dan niet middels buitengerechtelijke afspraken met de betrokken crediteuren.

Gezien het feit dat een rentevordering ter zake van een in het faillissement aangemelde vordering fors kan oplopen, doet een gefailleerde er verstandig aan om hiermee rekening te houden in het geval dat er een faillissementsakkoord wordt aangeboden.

De volledige tekst van het arrest van de Hoge Raad is hier te lezen.

 

Roy Bongers

Roy Bongers is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht, met als vakthematische (afstudeer)richting privaatrecht. Na een korte periode in de advocatuur, heeft hij in de jaren 2007 tot en met 2009 bij grote pensioenverzekeraars en bedrijfstakpensioenfondsen de functie van pensioenjurist / pensioenspecialist vervuld.