In Ondernemingsrecht

Onvoldoende dekking verzekering kan bestuurdersaansprakelijkheid opleveren!

Door Marc Rooijen, geplaatst op 18 december 2020 in Ondernemingsrecht

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 13 oktober 2020 een opvallende uitspraak gedaan. Volgens het Hof mag van een vennootschap worden verwacht dat zij adequaat verzekerd is, voor het geval dat zich risico’s verwezenlijken en de vennootschap zelf niet in staat is de schade te vergoeden. De keuze van een bestuurder om verzekeringspremies niet (op tijd) te betalen, kan onder omstandigheden bestuurdersaansprakelijkheid opleveren.

De casus

De casus is als volgt. Een projectleider van een bouwbedrijf is op 1 maart 2012 om het leven gekomen door een arbeidsongeval. De arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld. Uit het onderzoek van de arbeidsinspectie blijkt dat het bouwbedrijf de Arbeidsomstandighedenwet heeft overtreden: de werknemers hebben op grote hoogte werkzaamheden moeten verrichten, zonder  daar (doelmatige) veiligheidsmaatregelen te treffen ter voorkoming van valgevaar.

Ten tijde van het arbeidsongeval was de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van het bouwbedrijf opgeschort, omdat het bouwbedrijf haar premies niet betaald heeft. De echtgenote van de projectleider heeft het bouwbedrijf aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van het overlijden van haar echtgenoot. Het bouwbedrijf heeft geen schade aan de echtgenote vergoed. Korte tijd daarna is het bouwbedrijf failliet verklaard. De echtgenote heeft het er niet bij laten zitten. Zij houdt de bestuurder van het bouwbedrijf  persoonlijk aansprakelijk voor haar schade als gevolg van het overlijden van haar partner.

De beslissing van het hof

Het hof oordeelt dat het bouwbedrijf haar zorgplicht ingevolge artikel 7:658 lid 1 BW heeft geschonden. Zij overweegt dat werknemers die dagelijks in een gevaarlijke situatie werken de neiging hebben de risico’s niet meer voortdurend te onderkennen en onvoorzichtiger worden. Het bouwbedrijf had de werknemers specifiek moeten waarschuwen voor het gevaar en regelmatige moeten controleren of haar waarschuwingen worden opgevolgd. Dit heeft zij nagelaten, waardoor het bouwbedrijf aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval voor de echtgenote.

Vervolgens beantwoordt het hof de vraag of de bestuurder aansprakelijk gehouden kan worden op grond van een aan hem te maken persoonlijk ernstig verwijt ter zake de schending van de zorgplicht door het bouwbedrijf. Het hof overweegt:

“3.31. Naar het oordeel van het hof mag van een vennootschap als [bedrijf] , die haar werknemers risicovolle werkzaamheden laat verrichten, waaraan aanzienlijke risico’s zijn verbonden verwacht worden dat zij zorg draagt voor een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering, zodat een dekkingsvoorziening wordt getroffen voor het geval het hiervoor genoemde risico zich verwezenlijkt en de vennootschap – bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement – zelf niet zou kunnen voldoen aan haar verplichting tot vergoeding van de schade.”

Het hof stelt vast dat het bouwbedrijf wel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, maar de daarvoor verschuldigde premies niet (op tijd) heeft betaald. De dekking van de verzekering is daardoor opgeschort, zodat de schade van de echtgenote niet was gedekt en het bouwbedrijf vanwege het ontbreken van de dekking zelf evenmin verhaal bood als gevolg van haar faillissement.

De niet-betaling van de premies levert volgens het hof een persoonlijk ernstig verwijt op van de bestuurder. De bestuurder wordt persoonlijk aansprakelijk gehouden voor de schade van de echtgenote. “Het is de taak van een bestuurder om zijn bedrijfsorganisatie zodanig in te richten dat verzekeringspremies tijdig betaald worden en voorkomen wordt dat de dekking van de verzekering wordt opgeschort.”

Les voor de praktijk

Het is zaak om afdoende verzekerd te zijn en verzekeringspremies op tijd te betalen. Zeker bij de ondernemingen waar risico’s moeilijk op een andere manier beperkt kunnen worden. Onvoldoende dekking kan onder omstandigheden immers leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor de schade die niet gedekt is.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. M.M.M. (Marc) Rooijen (mrooijen@abenslag.nl) via telefoonnummer 0495 – 536 138.

Marc Rooijen

Marc Rooijen voltooide de Master opleidingen Civiel recht en Togamaster aan de Universiteit Maastricht. Met ingang van 1 september 2009 is Marc in dienst bij Aben & Slag Advocaten. Hij houdt zich in hoofdzaak bezig met het procederen voor en het adviseren van commerciële partijen en overheden.