In Handelsrecht & procederen

Onjuiste prognose? Franchisegever (nog eerder) aansprakelijk!

Door Marc Rooijen, geplaatst op 3 maart 2017 in Handelsrecht & procederen

Sinds het in franchiseland zeer bekende Paalman/Lampenier-arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2002:AD7329) weten wij dat een franchisegever indien hij een prognose verstrekt die (achteraf) onjuist blijkt, onder omstandigheden aansprakelijk kan zijn voor de daaruit voor franchisenemer voortvloeiende schade. Die aansprakelijkheid ontstaat in die gevallen waarin de franchisegever weet dat de prognose ernstige fouten bevat en hij zijn wederpartij niet op deze fouten opmerkzaam maakt.

In een recent arrest verfijnt de Hoge Raad deze rechtspraak (ECLI:NL:HR:2017:311). Volgens de Hoge Raad dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen 1) de situatie waarin de franchisegever het onderzoek en het opstellen van de prognose aan een derde heeft uitbesteed en 2) de situatie waarin de franchisegever de prognose zelf opstelt of laat opstellen door een hulppersoon (bijvoorbeeld een werknemer) waarvoor de franchisegever aansprakelijk is volgens de wettelijke regels van artikel 6:170-6:172 BW. In het eerste geval geldt nog altijd de regel van het arrest Paalman/Lampenier. Vereist is aldus wetenschap omtrent de onjuistheid van de prognose en het niet informeren van de franchisenemer over deze onjuistheid. In het tweede geval echter, zo oordeelt de Hoge Raad nu, kan ook sprake zijn van onzorgvuldig (en dus onrechtmatig) handelen zonder dat de franchisegever (of de persoon voor wie hij aansprakelijk is) weet dat de prognose fouten bevat, en wel indien onzorgvuldigheid van de franchisegever (of van de persoon voor wie hij aansprakelijk is) heeft geleid tot de fouten in de prognose.

Met andere woorden: indien de franchisegever (of de persoon voor wie hij aansprakelijk is) zelf een prognose opstelt, is voor aansprakelijkheid van de franchisegever niet vereist dat de franchisegever wetenschap had van de fouten en daarvan geen melding heeft gemaakt. Voldoende lijkt te zijn de enkele onzorgvuldigheid van de franchisegever (of van de persoon voor wie hij aansprakelijk is) die geleid heeft tot de fouten in de prognose.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. M.M.M. (Marc) Rooijen

Marc Rooijen

Marc Rooijen voltooide de Master opleidingen Civiel recht en Togamaster aan de Universiteit Maastricht. Met ingang van 1 september 2009 is Marc in dienst bij Aben & Slag Advocaten. Hij houdt zich in hoofdzaak bezig met het procederen voor en het adviseren van commerciële partijen en overheden.