In Personen & familierecht

Na 20 jaar eindelijk herziening van de behoeftetabellen voor kosten kinderen

Door Aben Slag, geplaatst op 3 november 2016 in Personen & familierecht

Indien kinderalimentatie betaald moet gaan worden, is vaak de vraag hoe de hoogte van het bedrag tot stand komt. Cliënten vragen vaak of ze zelf een bedrag moeten roepen of ‘hoe het eigenlijk zit’? Uitgangspunt is dat kinderen niet de dupe mogen worden van de verbreking van de relatie van de ouders. Als de ouders samen een bepaald inkomen hebben, dan is het de bedoeling dat de kinderen van de echtscheiding in financieel opzicht – volgens de normen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) – niets merken.

Maar welk deel van het inkomen wordt geacht aan de kinderen te worden uitgegeven? Dit is jaren geleden door het NIBUD in kaart gebracht. Het NIBUD heeft tabellen gemaakt waarin staat bij welk inkomen van de ouders, welk bedrag aan de kinderen wordt besteed. Dit is dan de ‘behoefte’ van het kind. Deze tabellen zijn jaren geleden vastgesteld. Uiteraard worden de bedragen wel jaarlijks geïndexeerd, maar echt gekeken naar waar deze bedragen vandaan komen en of deze bedragen nog van deze tijd zijn, is al lang niet meer gedaan.

In de afgelopen jaren zijn grote verschuivingen opgetreden in het relatieve aandeel van bepaalde gezinsuitgaven. Volgens CBS-cijfers stegen de prijzen in deze periode gemiddeld met 45%, maar bijvoorbeeld een bezoek aan een pretpark werd 72% duurder, huurprijzen stegen met 75%, energielasten met 130% en tweedehands auto’s en computers werden juist goedkoper.[1]

In het Ketenoverleg Alimentatie (KOA) vindt regulier overleg plaats van diverse organisaties die zich bezighouden met alimentatie: de Expertgroep alimentatienormen van de rechterlijke macht, de vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten-Scheidingsmediators), de Belastingdienst, het NIBUD en de gemeentelijke Sociale Diensten. In het voorjaarsoverleg 2016 van het KOA kondigde het NIBUD aan dat het NIBUD de behoeftetabellen voor de kinderalimentatie zal gaan herzien. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zal daartoe gegevens aanleveren. Het NIBUD verzocht de leden van het KOA om aandachtspunten aan te reiken voor het onderzoek.

Nu de behoeftetabellen na zoveel jaren worden herzien, vormt dit naar de mening van de vFAS het momentum voor een herijking van de behoeftetabellen, waardoor deze ook worden aangepast aan de huidige maatschappelijke opvattingen over behoefte van kinderen. Dat vergt niet alleen een kwantitatief onderzoek naar bijvoorbeeld de kosten die heden ten dage in Nederlandse gezinnen voor de kinderen worden gemaakt. Evenzeer is noodzakelijk dat een herbezinning plaatsvindt over grondslag, systematiek en uitwerking van de behoeftetabellen. De alimentatierichtlijnen van de Expertgroep, de behoeftetabellen en de jurisprudentie zijn immers sterk met elkaar verweven.[2]

Kortom, binnen afzienbare termijn zullen de behoeftes van de kinderen worden aangepast naar de daadwerkelijke behoeftes van de kinderen die heden ten dage worden geconfronteerd met het uit elkaar gaan van hun ouders. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak.

Heeft u vragen over (kinder)alimentatie of wilt u de alimentatie die u betaalt of ontvangt eens na laten rekenen? Neemt u dan gerust contact op met mr. Jamilla Rouchdi (0495 536 138 of jrouchdi@abenslag.nl).

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.