In Arbeidsrecht

Mislukte ontslagaanvragen reden voor toekenning billijke vergoeding

Door Aben Slag, geplaatst op 22 december 2021 in Arbeidsrecht

Dat naast de werknemer ook de werkgever ernstig verwijtbaar kan handelen of nalaten is ieder wel bekend. Dat daaraan een forse billijke vergoeding kan worden gekoppeld, is wat minder bekend. In het geval een werkgever volgens de rechter ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, is de werkgever doorgaans aan de werknemer een billijke vergoeding verschuldigd. Dit boven op de verschuldigde transitievergoeding. De billijke vergoeding dient als compensatie voor het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, zo blijkt uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad. De rechter kan bij de begroting van het bedrag rekening houden met de gevolgen van het ontslag, voor zover die zijn toe te rekenen aan het aan het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. 

In haar uitspraak van 11 oktober 2021 overwoog de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam of het tot tweemaal toe indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV, terwijl er sprake is van een opzegverbod, van invloed is op de hoogte van de billijke vergoeding.

Uitspraak kantonrechter

In het geschil boog de kantonrechter zich over het geschil tussen een Amerikaanse onderneming gevestigd in Amsterdam, en haar werknemer. In maart 2020 heeft een flinke reorganisatie plaatsgevonden, welke tot gevolg had dat nog maar de helft van de 38 werknemers overbleef. Ten tijde van de reorganisatie kampte de werknemer in het geschil met lichamelijke klachten als gevolg van de bevalling van haar tweede kind. Hoewel ze wilde meewerken aan haar integratie, diende de werkgever een ontslagaanvraag in bij het UWV, met als doel een ontslagvergunning. Gelet op het rapport van de bedrijfsarts achtte het UWV het aannemelijk dat de werknemer arbeidsongeschikt was en dus sprake is van een opzegverbod, het opzegverbod tijdens ziekte ex artikel 7:670 BW. De werkgever trekt de ontslagaanvraag weer in. 

In het rapport van de bedrijfsarts was tevens mediation voorgesteld om de inmiddels verstoorde arbeidsverhouding te verbeteren. Ondanks dit lopende mediationtraject, diende de werkgever een tweede ontslagaanvraag bij het UWV. Ook deze ontslagaanvraag werd afgewezen, in verband met het nog steeds van toepassing zijnde opzegverbod tijdens ziekte. Dit was voor de werknemer de druppel die de emmer deed overlopen. Ze stapte naar de rechter en verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Voorts verzocht zij de rechter haar naast een transitievergoeding ook een billijke vergoeding van bijna € 140.000,- toe te kennen. 

Ernstig verwijtbaar handelen werkgever

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst, nu beide partijen niet meer met elkaar verder willen. Vervolgens is de vraag of de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en er dus een billijke vergoeding verschuldigd is. De billijke vergoeding is alleen in uitzonderlijke situaties aan de orde. Bij de totstandkoming van de Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft de wetgever dit meermaals benadrukt. Denk hierbij aan situaties waarbij de werknemer door de werkgever wordt gepest of de werkgever bewust een onwerkbare situatie heeft gecreëerd. De situaties waarin sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever zijn sterk afhankelijk van de specifieke situatie. 

Volgens de kantonrechter heeft de werkgever het in dit geval veel te bont gemaakt; er is sprake van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. De rechtbank acht het kwalijk dat de werkgever tot tweemaal toe een ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend, terwijl er in beide gevallen sprake was van een opzegverbod. Voorts heeft de kantonrechter ook meegewogen dat de werkgever zich in het e-mailverkeer onzorgvuldig en op intimiderende wijze tot de werknemer heeft gericht.

De werkgever is een billijke vergoeding verschuldigd. In de rechtspraak zijn enkele gezichtspunten geformuleerd, aan de hand waarvan de hoogte van de vergoeding bepaald wordt. Hierbij wordt zwaar meegewogen dat de werkgever de aaneenschakeling van ernstig verwijtbare handelingen zelf afdoet als ‘schoonheidsfoutjes’ en zich niet bewust is van het feit dat het verwijtbaar impact heeft op de werknemer. Gelet hierop heeft de kantonrechter een forse billijke vergoeding van € 140.000,- toegekend. 

Werkgevers, wees gewaarschuwd! De werknemer heeft in veel gevallen een krachtig ‘wapen’ in handen. Onzorgvuldigheid aan de zijde van de werkgever kan grote gevolgen hebben voor de hoogte van de aan de werknemer verschuldigde billijke vergoeding.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de collega’s van de sectie Arbeidsrecht, via 0495-536138 of info@abenslag.nl.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.