In Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht

Maatregelen coronacrisis n.a.v. kamerbrief d.d. 17 maart 2020

Door Ralf Stoks, geplaatst op 20 maart 2020 in Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet in haar kamerbrief het “Noodpakket banen en economie” aangekondigd ter behoud van banen en ondersteuning bij acute problemen die werknemers, zzp-ers en bedrijven (gaan) ondervinden ten gevolge van het coronavirus. Om goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen geldt dit noodpakket voor de komende 3 maanden.

1. Loon werknemers en inkomen zzp’ers

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

De werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) is per 17 maart 2020 met onmiddellijke ingang ingetrokken en is de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (hierna: ‘NOW’) in het leven geroepen. Deze tegemoetkomingsregeling maakt het mogelijk om sneller meer werkgevers financieel tegemoet te kunnen komen. Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang en er worden door de loskoppeling van de WW geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Het is nog niet duidelijk vanaf welke datum aanvragen bij het UWV kunnen worden ingediend.

Voorwaarden

1. De regeling ziet op omzetdaling vanaf 1 maart 2020.
2. Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies kunnen bij het UWV voor een periode van 3 maanden (welke periode mogelijk verlengd kan worden met nogmaals 3 maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.
3. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling en kan als volgt worden weergegeven:

  • als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

4. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.
5. Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
6.
Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers volledig door.
7. De tegemoetkomingsregeling voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden (dit geldt ook voor uitzendbureaus).

Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp’ers

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, voor een periode van 3 maanden. Deze regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. De inkomensondersteuning wordt binnen 4 weken verstrekt.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.

 • De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum;
 • Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen in de zakelijke sfeer op te lossen.

Deze tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers. De tijdelijke regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

 1. De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Hierbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 2. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1.500,00 per maand (netto).
 3. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt. Daarbij is geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 4. De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00.
 5. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

WW-premiedifferentiatie

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) bepaalt dat werkgevers met terugwerkende kracht een hoge(re) WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Gelet op het feit dat vanwege het coronavirus in bepaalde sectoren veel extra overwerk nodig is, kan voornoemde regeling tot ongewenste effecten leiden. Om die reden wordt de Wab op dit punt voor kalenderjaar 2020 aangepast.

Daarbij wordt de periode om vaste arbeidsovereenkomsten op schrift te stellen om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie verlengd van 1 april 2020 tot 1 juli 2020.

banner

2. Noodloket

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Deze tegemoetkoming zal in het bijzonder gelden voor eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen hebben moeten staken.

De tegemoetkoming wordt nog verder uitgewerkt, maar het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000,00 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector aan nog uit te werken voorwaarden voldoen. eis is wel dat het om ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

3. Liquiditeitssteun

Uitstel van betaling van belastingen

Om voor uitstel van betaling in aanmerking te komen dient per brief een verzoek aan de Belastingdienst toegezonden te worden. In deze brief dient naast het verzoek tevens uitgelegd te worden hoe de ondernemer/zzp’er door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen. Nadat dit verzoek ontvangen is stoppen de invorderingsmaatregelen en krijg je als ondernemer/zzp’er automatisch per direct 3 maanden uitstel van betaling. Dat de ondernemer/zzp’er in betalingsproblemen verkeert, hoeft niet direct te blijken uit een verklaring van een derde deskundige!

Blijkt deze periode van 3 maanden niet voldoende te zijn, dan kan een langere periode van uitstel worden aangevraagd. Voor deze langere periode van uitstel zal dan aanvullende informatie worden opgevraagd door de Belastingdienst, welke eventueel kan bestaan uit de eerder genoemde derde-deskundige verklaring. 

Daarnaast hoeft een boete voor het niet (tijdig) betalen van btw of loonbelasting niet betaald te worden, deze zal achterwege gelaten of teruggedraaid worden.

De behandelingen van verzoeken om uitstel moeten handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Invorderingsrente en belastingrente

Het kabinet heeft besloten om verdere fiscale maatregelen te nemen die erop gericht zijn de liquiditeit van ondernemers te ondersteunen. Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden.

Daarnaast wil het kabinet ook het tarief van de belastingrente – die wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld – voor alle belastingen tijdelijk verlagen naar 0,01%. De tijdelijke verlaging zal op 1 juni 2020 ingaan. De enige uitzondering hierop is de verlaging van de belastingrente in de inkomstenbelasting; die gaat per 1 juli 2020 in. 

Wijzigen van de voorlopige aanslag

Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de uitbraak van corona, kunnen via Mijn Belastingdienst of Mijn Belastingdienst Zakelijk de (te verwachten) inkomsten verlagen, waardoor deze ondernemers meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

BMKB

Onder de tijdelijke faciliteit van de BMKB worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kern gezonde mkb-bedrijven toegelaten. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen.

 1. De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd;
 2. De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%;
 3. Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening-courantkrediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening-courantkrediet;
 4. Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro;
 5. De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 8 kwartalen;
 6. De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn (i) lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode, of (ii) ineens, aan het einde van de looptijd;
 7. De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde;
 8. Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken.

GO-lening

GO (Garantie Ondernemersfinanciering) helpt door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Go geldt vanaf € 1,5 miljoen tot (op dit moment) maximaal € 50 miljoen per onderneming. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen. Om te beginnen zal het garantiebudget van de GO substantieel worden verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard. Ook de maximale GO-faciliteit per onderneming wordt verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. De verruimingen worden vóór 24 maart 2020 geëffectueerd.

Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits gedurende 9 maanden voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Deze maatregel is opengesteld tot eind mei 2020.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

De borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) wordt tijdelijk verruimd. Op die manier wordt het eenvoudiger om financiering te verkrijgen teneinde de liquiditeitsproblemen van land- en tuinbouwbedrijven te verlichten. Zodoende kunnen bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd blijven. De aangepaste BL-regeling geldt met ingang van 18 maart 2020.

Stopzetten van (voorlopige) aanslagen

Het Rijk is in overleg met de VNG over het stopzetten van (voorlopige) aanslagen. Gemeenten beraden zich op aanpassing van de inning van de toeristenbelasting om de sector tegemoet te komen.

Uitstel van aflossingen door banken

Op 19 maart 2020 hebben 6 Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank) besloten te komen met een aanvulling op het omvangrijke pakket welke reeds door het kabinet gepresenteerd is.

Met de aanvullende maatregelen vanuit de bankensector kunnen kleinere ondernemingen (met een financiering tot 2,5 miljoen euro) die in de kern gezond zijn, ongeacht de sector waarin zij werkzaam zijn, zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Daarbij geldt dat het gaat om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.

De ABN AMRO Bank heeft reeds dergelijk maatwerk geleverd. De ABN AMRO Bank verleent zakelijke klanten met een krediet tot 2,5 miljoen euro automatisch zes maanden uitstel van rente en aflossingen. Mocht een klant daarvan geen gebruik willen maken, dan moet dan vóór 31 maart 2020 worden gemeld bij de ABN AMRO Bank. De tijd zal uitwijzen of andere banken dit voorbeeld gaan volgen. 

Daarbij is ook voor particuliere klanten getracht tot een verlichting van de lasten te komen. Particuliere klanten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, krijgen bij verschillende banken de mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel van betaling voor deze hypotheeklasten (rente én aflossing). Banken bieden hierbij maatwerk zodat voor elke klantsituatie de best passende oplossing wordt geboden. Aangezien de aanpak per bank verschilt, wordt geadviseerd contact op te nemen met de eigen hypotheekverstrekker.

Tot slot

De komende periode zullen de bovenstaande maatregelen verder worden uitgewerkt en gepreciseerd, waardoor er nog veranderingen kunnen plaatsvinden. Wanneer deze door het kabinet zullen worden gecommuniceerd, zal deze notitie verder worden uitgebreid.

Heeft u meer vragen over het noodpakket of wilt u bijvoorbeeld geholpen worden bij een aanvraag? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze advocaten (0495-536138).

Voetnoten:

1. Het verzoek om uitstel dient met motivering gestuurd te worden naar:

Belastingdienst
Postbus 100

6400 AC  HEERLEN

2. De uitgewerkte maatregelen door de Belastingdienst zijn te vinden op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
3. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
4. De uitgewerkte maatregelen op grond van: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
5. https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
6. https://www.nvb.nl//nieuws/banken-geven-bedrijven-extra-lucht-half-jaar-uitstel-van-aflossingen/
7. https://www.nvb.nl/nieuws/banken-geven-bedrijven-extra-lucht-half-jaar-uitstel-van-aflossingen/
8.
Bij de ABN AMRO Bank bedraagt dit uitstel 3 maanden: https://www.abnamro.nl/nl/prive/service-en-contact/corona/coronavirus-en-uw-hypotheek-en-lening.html

Ralf Stoks

Ralf Stoks heeft aan Tilburg University Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht gestudeerd. Tijdens zijn studie heeft hij deelgenomen aan diverse extracurriculaire programma’s, waaronder het Outreaching Honors Program en de EUCOTAX Wintercourse.