In Vastgoed & overheid

Heeft uw kantoorgebouw nog geen energielabel C of hoger? Let dan op!

Door Fleur van Helmond, geplaatst op 23 juni 2022 in Vastgoed & overheid

Bent u eigenaar van een kantoorgebouw en heeft dit kantoorgebouw nog geen energielabel C of hoger? Dan mag u het kantoorgebouw per 1 januari 2023 niet meer als zodanig gebruiken.

Regelgeving

Het Bouwbesluit 2012 (“Bouwbesluit”) is op 17 oktober 2018 gewijzigd. Een van deze wijzigingen betreft de label C-verplichting zoals opgenomen in artikel 5.11 van het Bouwbesluit. Artikel 5.11 stelt verplicht dat kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023 over minimaal energielabel C beschikken. Onder kantoorgebouw wordt volgens het Bouwbesluit verstaan “een gebouw of gedeelte van een gebouw met alleen één of meer kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan”. Dit betekent dat het gehele kantoorgebouw, inclusief de nevenfuncties, per 1 januari 2023 over energielabel C dienen te beschikken. 

Artikel 5.11 van het Bouwbesluit geeft ook enkele uitzonderingen op de ‘labelverplichting’. We lichten de meest voorkomende uit. Zo is in lid 2 van het artikel opgenomen dat de verplichting niet geldt voor kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties kleiner dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt. Als een kantoorgebouw deel uitmaakt van één gebouw met een industriefunctie, kan dat buiten de verplichting vallen. Een tweede uitzondering uit lid 3 van het artikel betreft het geval dat de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties in het gebouw minder is dan 100 m2. Een laatste belangrijke uitzondering betreft het geval dat de maatregelen die nodig zijn om een energielabel C te realiseren een terugverdientijd van meer dan 10 jaar hebben. Er dienen dan wel nog maatregelen getroffen te worden die een terugverdientijd hebben van minder dan 10 jaar.

Inmiddels heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (“RVO”) een beslisboom gepubliceerd. Aan de hand van deze beslisboom kan de eigenaar van een kantoorgebouw nagaan of hij/zij verplicht is energielabel C te hebben. 

Huurder

Mogelijk heeft u het kantoorgebouw verhuurd. Het verplichte energielabel C is echter in beginsel een verantwoordelijkheid van de eigenaar van het kantoorgebouw. Het kan evenwel zo zijn dat er in de huurovereenkomst afspraken zijn gemaakt wie verantwoordelijk is voor verduurzamende maatregelen. In de Algemene Bepalingen behorend bij het ROZ-model voor kantoorruimte (2015) staat bijvoorbeeld in artikel 11 opgenomen welke aanpassingen en werkzaamheden voor rekening van de verhuurder dan wel voor rekening van de huurder komen.

Veel huurders zijn tevens bereid om (eventueel ook financieel) mee te denken in oplossingen om het kantoorgebouw op korte termijn energiezuiniger te maken. Zeker als het gaat om huurcontracten met een lange looptijd.

Handhaving en risico’s 

Indien het kantoorgebouw uiterlijk op 1 januari 2023 niet beschikt over energielabel C of hoger, dan zal het ‘bevoegd gezag’ handhavend gaan optreden. De RVO heeft een tool ontwikkeld (een GIS-viewer), waarmee gemeenten onder meer kunnen zien welke kantoren nog niet voldoen aan de verplichting. Dat er zal worden gehandhaafd ligt dan ook voor de hand. Dit handhavend optreden zal bestaan uit het opleggen van een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang, een bestuurlijke boete of zelfs een strafrechtelijke sanctie (het betreft een overtreding van de Wet op de economische delicten). 

Het kan dus zo zijn dan het kantoorgebouw wordt gesloten indien niet wordt voldaan aan de ‘labelverplichting’. De eigenaar tevens verhuurder van het kantoorgebouw kan het gebouw dan niet ter beschikking stellen aan de huurder. Dit levert wanprestatie op, zodat de huurder mogelijk een beroep kan doen op ontbinding van de huurovereenkomst en schadevergoeding kan vorderen. 

Tot slot

Veel kantoorgebouwen voldoen nog niet aan de ‘labelverplichting’. Is het voor u op basis van het voorgaande niet duidelijk of u nu wel of niet aan deze verplichting moet voldoen? Neem dan contact met ons op via 0495-536138 of info@abenslag.nl. Wij helpen u graag verder.