In Ondernemingsrecht

Kabinet halveert wettelijke betaaltermijn voor grote bedrijven!

Door Marc Rooijen, geplaatst op 10 juni 2020 in Ondernemingsrecht

Op 8 juni 2020 is een evaluatie van de “Wet betaaltermijnen grote bedrijven” naar de Tweede Kamer gestuurd. Het doel van de wet was om de betalingstermijnen tussen bedrijven (B2B) te verkorten. Uit onderzoek is gebleken dat rekeningen steeds later betaald worden in plaats van eerder. Staassecretaris Mona Keijzer wil daarom de betaaltermijn verkorten van 60 naar 30 dagen. Zo kan tijdig betaalgedrag gestimuleerd worden en wordt late betaling of wanbetaling tegengegaan, aldus de Staatssecretaris.

papers-3819540_1920

De Richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (richtlijn 2011/7/EU) legt aan de Europese lidstaten de verplichting op dat de betalingstermijn in een overeenkomst tussen ondernemingen niet meer dan 60 kalenderdagen mag bedragen, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen en mits daarbij geen sprake is van kennelijke onbillijkheid jegens schuldeisers.

In de praktijk hanteren grote ondernemingen betaaltermijnen van soms 90 tot 120 dagen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor mkb-ondernemers. Zij hebben een ongelijke handelspositie en gaan daarom sneller akkoord met een lange betaaltermijn.

In de praktijk hanteren grote ondernemingen betaaltermijnen van soms 90 tot 120 dagen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor mkb-ondernemers.

Europese richtlijn

De Europese richtlijn is op 1 juli 2017 geïmplementeerd in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek. In lid 6 van dit artikel is bepaald dat grote bedrijven geen betaaltermijnen met mkb-ondernemers mogen overeenkomen die langer zijn dan 60 kalenderdagen. Een betaaltermijn van langer dan 60 dagen ten bate van de grote onderneming is nietig. Om te bepalen of een onderneming als “grote onderneming” wordt aangemerkt onder deze wet, wordt voor dit begrip aangesloten bij het jaarrekeningenrecht. Een grote onderneming kwalificeert als zodanig indien zij op twee achtereenvolgende balansdata voldoet aan ten minste twee van deze criteria:

  1. De waarde van de activa is groter dan 20 miljoen euro;
  2. De omzet is groter dan 40 miljoen euro;
  3. Het gemiddeld aantal werknemers is groter dan 250 werknemers.

Wanneer de nieuwe wet wordt aangenomen, dan dient er binnen 30 dagen betaald te worden. Na die 30 dagen hebben mkb-ondernemers recht op de wettelijke (handels)rente. Ook mogen ondernemers de incassokosten doorberekenen na 30 dagen.

Waarschijnlijk gaat het wetsvoorstel in het najaar van 2020 in consultatie. Na de consultatie moeten de Eerste en Tweede kamer nog akkoord gaan. Het is dus nog niet bekend wanneer de wijziging van de Wet betalingstermijnen grote bedrijven ingaat.

Marc Rooijen

Marc Rooijen voltooide de Master opleidingen Civiel recht en Togamaster aan de Universiteit Maastricht. Met ingang van 1 september 2009 is Marc in dienst bij Aben & Slag Advocaten. Hij houdt zich in hoofdzaak bezig met het procederen voor en het adviseren van commerciële partijen en overheden.