In Handelsrecht & procederen

IS UW ORGANISATIE AL AVG-PROOF? (DEEL 3) / DE RECHTEN VAN BETROKKENEN

Door Ralf Stoks, geplaatst op 2 mei 2018 in Handelsrecht & procederen

Opgemerkt dient te worden dat wij in Nederland een deel van de rechten die thans tot uitdrukking komen onder de AVG reeds kennen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Niet alles wat wordt geregeld in de AVG is derhalve nieuw. Onderstaand zullen enkele in het oog springende rechten worden besproken.

Allereerst is er het recht op inzage. De betrokkene kan de verwerkingsverantwoordelijke benaderen met de vraag of er hem of haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Op die manier kan de betrokkene te weten komen waar diens persoonsgegevens allemaal zijn.

Indien mocht blijken dat (een deel van) de persoonsgegevens die worden verwerkt onjuist zijn, dan kan de betrokkene zijn recht op rectificatie geldend maken. De verwerkingsverantwoordelijke heeft dan de plicht om tot rectificatie over te gaan.

Een veelbesproken recht is het recht op gegevenswissing, ook wel het recht op vergetelheid genoemd. In de kern komt dit recht erop neer dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijke kan verzoeken diens persoonsgegevens te wissen. De verwerkingsverantwoordelijke is onder bepaalde voorwaarden verplicht daaraan zonder redelijke vertraging gehoor te geven.

Tot slot en wellicht het meest ingrijpend is het recht op overdraagbaarheid van gegevens, ook wel bekend als het recht op dataportabiliteit. In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om diens persoonsgegevens aan hem of haar, dan wel aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, over te dragen. De verwerkingsverantwoordelijke moet zulks dan op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm doen. Zeker indien u binnen uw organisatie werkt met verschillende (ICT) systemen, kan deze verplichting arbeidsintensief zijn om na te leven.

Voor u als ondernemer is het met name van belang dat u zich bewust bent van de rechten die de betrokkenen geldend kunnen maken. Op die manier kunt u uw processen optimaliseren om zodoende op efficiënte en effectieve wijze gehoor te kunnen geven aan eventuele verzoeken van de betrokkenen.

Het advies is dan ook om nu al te onderzoeken of uw organisatie zonder enorme inspanning kan voldoen aan bovengenoemde verzoeken. Indien dat het geval is, dan bent u op dat gebied thans reeds AVG-proof. In alle andere gevallen is er nog enig werk voor u te verzetten. Vanzelfsprekend staan wij u ook daarbij graag terzijde.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel of nadere informatie wensen over de impact die de AVG op uw organisatie zal hebben, dan kunt u daartoe contact opnemen met de heer mr. R.A. (Ralf) Stoks (0495-536138 / rstoks@abenslag.nl).

Ralf Stoks

Ralf Stoks heeft aan Tilburg University Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht gestudeerd. Tijdens zijn studie heeft hij deelgenomen aan diverse extracurriculaire programma’s, waaronder het Outreaching Honors Program en de EUCOTAX Wintercourse.