In Personen & familierecht

Indexering alimentatie

Door Ton Weierink, geplaatst op 1 december 2021 in Personen & familierecht

Kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks op grond van de wet geïndexeerd. Bij beschikking van de Minister voor Rechtsbescherming is het indexeringspercentage voor 2022 bekend gemaakt.

Dit betekent dat vanaf 1 januari 2022 voor de alimentatieplichtige de door hem/haar verschuldigde alimentatie wordt vermeerderd met 1,9 %. Deze verhoging geldt voor zowel kinder- als partneralimentatie en is wettelijk verplicht. 

Voor 2022 is het indexcijfer voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 1,9%.

De wettelijke indexering is van toepassing op alimentatie die is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak én op alimentatie die bij overeenkomst tussen partijen is vastgesteld. Dit is slechts anders indien daarvan (bij overeenkomst) is afgeweken of de indexeringsregeling door de rechter is uitgesloten.  

Het is voor partijen mogelijk om in onderling overleg van de wettelijke indexering af te wijken. Partijen kunnen bijvoorbeeld bij echtscheiding (of later) de indexering (tijdelijk) uitsluiten of een alternatieve wijze van indexeren overeenkomen. Is daarvan geen sprake, dan vindt de wettelijke indexering plaats.

Wij wijzen u er volledigheidshalve op dat de fiscale aftrekmogelijkheden van partneralimentatie m.i.v. 1 januari 2020 is gewijzigd. Het aftrektarief wordt sedert 2020 in enkele jaren stapsgewijs afgebouwd. Deze afbouw kan voor de inkomsten belast in de hoogste belastingschijf relevante invloed hebben. Voor 2022 bedraagt de fiscale aftrek 40%. 

Ten slotte nog dit

Zonder onderlinge overeenstemming of rechterlijke uitspraak, mag u de alimentatie niet wijzigen en dient u het afgesproken of door de rechter opgelegde bedrag te betalen.

Meer informatie

Heeft u hier vragen over of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mr. T.A.A.J.M. ( Ton) Weierink  of met één van de andere advocaten van het team familierecht, telefoonnummer is 0495–536138.