In Ondernemingsrecht

Het UBO-register: Wat betekent het voor u en uw onderneming?

Door Fleur van Helmond, geplaatst op 29 september 2020 in Ondernemingsrecht

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Dit betekent dat organisaties verplicht zijn om hun zogenoemde ‘UBO’s’ te registreren bij de Kamer van Koophandel. Voor nieuw op te richten organisaties is deze registratieverplichting ingegaan vanaf 27 september 2020. Voor organisaties die al vóór 27 september 2020 zijn opgericht geldt dat zij tot 27 maart 2022 de tijd hebben om hun ‘UBO’s’ in te schrijven. Niet voldaan aan de registratie, wordt gezien als een economisch delict.

UBO?

UBO is een afkorting die staat voor ‘Ultimate Benficial Owner’, oftewel: de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn natuurlijke personen die een (in)direct belang hebben van 25% of meer van de aandelen, stemrechten of eigendomsbelang danwel op een andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen bij deze organisatie.

Het register komt voort uit de Europese anti-witwasrichtlijn. Het UBO-register maakt inzichtelijk wie aan de spreekwoordelijke touwtjes trekt binnen een organisatie. Met dit register wil de Europese Unie het gebruik van het financiële stelsel voor criminaliteit zoals witwaspraktijken, corruptie en financiering van terrorisme tegengaan. De gegevens van het register zullen deels openbaar zijn, zodat personen en organisaties beter geïnformeerd kunnen besluiten met wie zij zaken willen doen.

Voor wie geldt de registratieplicht?

De UBO-registratieplicht geldt voor: niet-beursgenoteerde bv’s en nv’s, stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, rederijen, Europese naamloze vennootschappen (SEs), Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs), Europees economisch samenwerkingsverbanden en kerkgenootschappen.

De UBO-registratieplicht geldt niet voor: beursgenoteerde vennootschappen, eenmanszaken, publiekrechtelijke rechtspersonen, verenigingen van eigenaars en enkele historische rechtspersonen.

Welke gegevens worden openbaar toegankelijk?

Niet alle gegevens van de UBO wordt openbaar gemaakt. Alleen voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het economisch belang in de betreffende organisatie uitgedrukt in percentages van aandelen, stemrecht of eigendom. De verwerking van de persoonsgegevens in het register zal conform de AVG gebeuren.

Het uitgangspunt is aldus dat bepaalde gegevens voor iedereen toegankelijk zijn. Een UBO kan de Kamer van Koophandel verzoeken om openbare gegevens af te laten schermen. De aard en de omvang van het door de UBO gehouden belang blijft echter te allen tijde zichtbaar. Het verzoek tot afscherming wordt slechts in uitzonderlijke situaties toegewezen, zoals minderjarigheid en handelingsonbekwaamheid. Voor de bevoegde autoriteiten (bijv. FIOD en OM) blijft echter ook het BSN en geboortedag -plaats en -land beschikbaar.

Sancties?

Het niet, niet juist, niet volledig dan wel niet tijdig registreren van de UBO in het register wordt gesanctioneerd in de Wet op de economische delicten. Overtreding van deze verplichting zal een economisch delict opleveren. Bij lichte overtredingen kan tevens bestuursrechtelijk opgetreden worden middels een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete.

Als u aandeelhouder bent of feitelijk zeggenschap kunt uitoefenen op een organisatie die vóór de invoering van het UBO-register opgericht is, dan kunt u binnenkort een brief verwachten van de Kamer van Koophandel met het verzoek om de UBO’s in te schrijven. Vanaf inschrijving zullen de persoonsgegevens (openbaar) geregistreerd worden bij de Kamer van Koophandel. Mede gelet op het risico op (economische) sancties is het belangrijk dat de juiste informatie tijdig gedeeld wordt met de Kamer van Koophandel. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 0495-536138.