In Ondernemingsrecht

Handelen met uw eigen vennootschap? Leg dat goed vast!

Door Aben Slag, geplaatst op 18 januari 2023 in Ondernemingsrecht

Het komt regelmatig voor dat een enig aandeelhouder handelt met diens eigen B.V. (“Besloten Vennootschap”). Denk daarbij aan een rekening-courantovereenkomst, een overeenkomst van geldlening of een managementovereenkomst. Voor dergelijke overeenkomsten geldt een schriftelijkheidsvereiste. In de praktijk blijkt dit vereiste geregeld niet nageleefd te worden en dat kan – met name in een geval van faillissement – vervelende gevolgen hebben voor de betrokken aandeelhouder.

Artikel 2:247 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat rechtshandelingen tussen een B.V. en haar enig aandeelhouder, waarbij de B.V. wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, schriftelijk moeten worden vastgelegd. Uitgezonderd hiervan zijn rechtshandelingen die “onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap” behoren. Deze uitzondering dient restrictief uitgelegd te worden.

Het schriftelijkheidsvereiste beoogt benadeling van schuldeisers tegen te gaan; bij een eenpersoonsvennootschap ligt het gevaar op de loer dat de enig aandeelhouder rechtshandelingen verricht in zijn eigen voordeel en ten nadele van de schuldeisers van de vennootschap.

Over de manier en het moment van schriftelijke vastlegging is in de wet verder niets bepaald. Het verdient echter de voorkeur om eventuele afspraken vooraf in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen.

Wanneer niet voldaan is aan het schriftelijkheidsvereiste, dan is de rechtshandeling vernietigbaar. Alleen de vennootschap zelf (en dus niet de eventueel benadeelde aandeelhouder of schuldeiser) kan hier een beroep op doen. Zoals gezegd kan dit met name ingeval van een faillissement tot problemen leiden, nu de curator in dat geval namens de vennootschap actie kan ondernemen. Een geslaagde vernietiging resulteert in een ongedaanmakingsverbintenis en/of schadevergoedingsplicht.

Verricht u als aandeelhouder dus namens uw B.V. een rechtshandeling met uzelf, dan dient u bedacht te zijn op het schriftelijkheidsvereiste. In voorkomend geval kunnen wij u daarbij met raad en daad bijstaan.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.