In

Een WHOA is niet geschikt om een reorganisatie van het personeel te bewerkstelligen.

De WHOA biedt de schuldenaar de mogelijkheid om voorstellen te doen aan contractspartijen waarmee (duur)overeenkomsten gesloten zijn. Denk bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst. De schuldenaar kan aan deze contractspartijen voorstellen om de overeenkomst te wijzigen of te beëindigen. Dit wordt meegenomen/opgenomen in het akkoord. Als de contractspartij niet instemt met het voorstel van de schuldenaar en de rechtbank heeft het akkoord gehomologeerd/goedgekeurd, dan mag de schuldenaar de overeenkomst eenzijdig opzeggen (met machtiging van de rechtbank). De contractspartij heeft dan wel nog recht op schadevergoeding, tenzij in het akkoord daarover iets anders is afgesproken.

De voorbereiding of aanbieding van het akkoord wijzigt of ontbindt op zichzelf geen (duur)overeenkomst. De gedachte hierachter is dat een contra