Algemene incassovoorwaarden

1. Aben & Slag Advocaten neemt uw openstaande, onbetwiste debiteuren (incasso’s) op basis van “no cure no pay” in behandeling. De opdrachtgever betaalt in de buitengerechtelijke fase alleen een incassoprovisie aan Aben & Slag Advocaten voor zover de vordering van de opdrachtgever na het verzenden van de eerste drie sommatiebrieven  door Aben & Slag Advocaten of de opdrachtgever wordt geïnd.

2. De verschuldigde incassoprovisie bestaat –indien er geen afwijkende staffel is overeengekomen- uit een bepaald percentage van het geïncasseerde bedrag (hoofdsom + rente) op basis van de volgende staffel buitengerechtelijke incassokosten:

tot € 2.500,00 15%
over het meerdere tot € 5.000,00 10%
over het meerdere tot € 10.000,00 5%
over het meerdere t/m € 200.000,00 1%
over het meerdere 0,5%

Indien tussen partijen een afwijkende staffel is overeengekomen, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden,  dan geldt deze afwijkende staffel als incassoprovisie, mits deze incassoprovisie hoger is dan de staffel buitengerechtelijke incassokosten.

3. De onder punt 2 genoemde incassoprovisie wordt door Aben & Slag Advocaten als buitengerechtelijke  incassokosten in rekening gebracht bij de debiteur van de opdrachtgever en voor zover dat in alle redelijkheid van Aben & Slag Advocaten verlangd kan worden door haar bij de debiteur geïnd, hetgeen onverlet laat dat de opdrachtgever de onder punt 2 genoemde incassoprovisie aan Aben & Slag Advocaten verschuldigd is, ook indien deze kosten niet door de debiteur worden voldaan.

4. Indien de vordering word betwist en er al dan niet in rechte inhoudelijke werkzaamheden voor de opdrachtgever dienen te worden verricht, zal het honorarium bestaan uit een vergoeding op basis van de besteedde tijd tegen het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. De opdrachtgever is dit honorarium pas verschuldigd nadat Aben & Slag Advocaten daarover met hem afspraken heeft gemaakt.

5. Indien de vordering niet wordt betwist en betaling uitblijft zal Aben & Slag Advocaten een procedure aanhangig maken bij de daartoe bevoegde rechter teneinde in het bezit te komen van een voor beslaglegging noodzakelijke executoriale titel (een vonnis) tegen een vast honorarium. Indien de vordering inclusief verschuldigde rente niet meer dan € 5.000,00 bedraagt, zal dit honorarium 10% van het te vorderen bedrag bedragen. Over het meerdere zal 5% verschuldigd zijn, zulks met een maximum van in totaal € 1.000,00. Zulks te vermeerderen met de onder punt 2 genoemde incassoprovisie over de te ontvangen gelden. Wordt in de gerechtelijke procedure alsnog verweer gevoerd tegen de vordering dan geldt het bepaalde in artikel 4.

6. Na verkrijging van de executoriale titel als bedoeld onder punt 5  zal Aben & Slag Advocaten het executietraject opstarten,  begeleiden en in dat kader overige relevante werkzaamheden verrichten  tegen een aangepast honorarium van 50% van het reguliere uurtarief exclusief btw van de behandelend advocaat.

7. Indien Aben & Slag Advocaten in overleg met haar opdrachtgever overgaat tot het bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch / Rechtbank Limburg te Roermond, indienen van een faillissementsverzoek ten laste van de debiteur, is de opdrachtgever aan Aben & Slag Advocaten

eveneens het onder punt 5 genoemde honorarium verschuldigd, zulks te vermeerderen met de onder punt 2 genoemde incassoprovisie indien het indienen van een faillissementsverzoek tot betaling van enig bedrag leidt. Het indienen van faillissementsverzoeken bij overige rechtbanken, worden deze werkzaamheden verricht op basis van het uurtarief van de behandelend  advocaat.

8.Externe kosten, waaronder kosten van uittreksels, deurwaarderskosten en legeskosten komen altijd voor rekening van de opdrachtgever. Indien Aben & Slag Advocaten  namens de opdrachtgever een debiteur in rechte betrekt is de opdrachtgever bij wege van voorschot de daarmede gepaard gaande externe kosten en het verschuldigde honorarium, als bedoeld in artikel 5 aan Aben & Slag Advocaten verschuldigd.

9. Indien de debiteur rechtstreeks aan de opdrachtgever een betaling verricht, nadat de incasso-opdracht aan Aben & Slag Advocaten is verstrekt en de eerste sommatiebrief heeft verzonden, is de opdrachtgever over deze betaling eveneens de incassoprovisie aan Aben & Slag Advocaten verschuldigd.

10.Een door de debiteur of een derde aan de opdrachtgever geleverde prestatie ter voldoening van de aan Aben & Slag Advocaten uit handen gegeven vordering en / of (gedeeltelijke) creditering van de vordering wordt met een betaling gelijk gesteld.

11. De opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het door hem aan Aben & Slag Advocaten verschuldigde honorarium en de verschuldigde kosten door Aben & Slag Advocaten worden verrekend met de geïncasseerde, aan de opdrachtgever uit te betalen gelden.

12. De door Aben & Slag Advocaten geïncasseerde bedragen ten behoeve van de opdrachtgever worden uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst met de opdrachtgever afgerekend en overgeboekt naar een door de opdrachtgever op te geven IBAN.

13. Indien de opdrachtgever een betaling en / of reactie van de debiteur ontvangt naar aanleiding van de door Aben & Slag Advocaten verrichte incassowerkzaamheden informeert de opdrachtgever Aben & Slag Advocaten onverwijld.

14. De opdrachtgever ontvangt, nadat deze een incasso-opdracht aan Aben & Slag Advocaten heeft verstrekt, een gebruikersnaam en wachtwoord voor “Aben & Slag Incasso” waardoor de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om 7 dagen per week en 24 uur per dag online de status van zijn vordering te bekijken. Daarnaast informeert Aben & Slag Advocaten de opdrachtgever over het verloop van het incassotraject door hem afschriften van de inhoudelijk van belang zijnde correspondentie te verstrekken.

15. Ter uitsluitende beoordeling van Aben & Slag Advocaten wordt het incassotraject als afgerond beschouwd.

16.Aben & Slag Advocaten heeft het recht een incasso-opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

17. Incasso-opdrachten worden door de opdrachtgever aan Aben & Slag Advocaten verstrekt onder overlegging van een factuuroverzicht, een afschrift van de openstaande facturen en een afschrift van de eventueel met de debiteur uitgewisselde correspondentie en de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden. Deze stukken worden per fax, per post of digitaal aan Aben & Slag Advocaten verstrekt.