Faillissementen

Een rechts- of natuurlijk persoon wordt op eigen aangifte of op verzoek door de Rechtbank in staat van faillissement verklaard op het moment dat deze niet meer kan voldoen aan zijn of haar betalingsverplichtingen. Een faillissement betekent een algeheel beslag op het vermogen. Een curator wordt aangesteld om dat vermogen te vereffenen en te verdelen over de schuldeisers. Hiertoe dienen de vorderingen bij de curator te worden aangemeld.

Aanmelding vordering:

Het is van belang dat de curator op de hoogte is van de vordering die u op de gefailleerde heeft. Voor zover het de curator bekend is dat u schuldeiser bent, ontvangt u een uitnodiging om uw vordering in te dienen. Mochten uw gegevens niet uit de administratie van de gefailleerde blijken, dan ligt het initiatief voor aanmelding bij u als schuldeiser.

U dient uw vordering te onderbouwen met bewijsstukken zoals overeenkomsten, facturen, opdrachtbevestigingen etc. Indien u een aanspraak heeft op voorrang (preferentie) of andere rechten (eigendomsvoorbehoud, pand- , hypotheekrecht etc.) dan dient u dat zo spoedig mogelijk, aangetoond door overlegging van bewijsstukken, kenbaar te maken. Van de aanmelding van uw vordering ontvangt u na enige tijd een ontvangstbevestiging. Meld uw vordering tijdig!

De aanmelding van uw vordering (in een faillissement dat door ons kantoor wordt begeleid), kunt u online doen. Klik hiervoor op bovenstaande button. U dient vervolgens alle van toepassing zijnde velden in te vullen en de relevante documenten via de browserfunctie toe te voegen ter onderbouwing van uw vordering en eventuele aanspraken ter zake eigendom(svoorbehoud) of preferentie. Indien u liever uw vordering schriftelijk kenbaar maakt, kan dit uiteraard ook.

Direct advies nodig?

Onze advocaten staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op via de contactpagina.

Meer over faillissementen

“Ongerichte activiteit van welke aard ook leidt
onherroepelijk tot faillissement”

Afwikkeling faillissement – vordering:

De curator zal alle aangemelde vorderingen inventariseren en noteren op de crediteurenlijst van het specifieke faillissement. De Wet maakt een onderscheid tussen schulden van vóór datum faillissement (de zogenaamde pre-faillissementschulden) en de schulden ná datum faillissement (boedelschulden).

In beginsel gaan schulden die na datum faillissement zijn ontstaan voor op schulden die voor datum faillissement zijn ontstaan, doch slechts indien de schulden van na datum faillissement zijn ontstaan op basis van de Faillissementswet of door het handelen van de curator (de zogenaamde boedelschulden). De schulden van voor datum faillissement zijn te verdelen in preferente schuldeisers en concurrente schuldeisers. Preferente schuldeisers (zoals de Belastingdienst, werknemers etc.) genieten op basis van de wet voorrang boven concurrente schuldeisers; dit betekent dat zij bij een uitkering een hogere rang hebben. De rangorde is als volgt:

  1. Boedelschulden (salaris curator, kosten voor de afwikkeling, UWV etc.);
  2. Preferente schulden (Belastingdienst, UWV, werknemers);
  3. Concurrente schulden.

(Nb. binnen de boedelschulden en preferente schulden bestaan ook weer verschillende rangen).

Zodra duidelijk is dat het faillissement kan worden afgewikkeld, zal de curator vaststellen hoeveel het vermogen bedraagt dat kan worden uitgekeerd. Soms is er helemaal geen vermogen of niet voldoende vermogen om de boedelschulden te betalen. In dat geval zal de curator de Rechtbank verzoeken het faillissement te mogen “opheffen bij gebrek aan baten”. Het faillissement wordt dan afgewikkeld zonder een uitkering aan preferente en concurrente schuldeisers.

Indien er voldoende vermogen is om de boedelschulden en (een gedeelte van) de preferente schulden te betalen, dan zal de curator een verzoek indienen om het faillissement “vereenvoudigd” te mogen afwikkelen. In dat geval blijft de afwikkeling van de concurrente schulden achterwege.

In het geval van het opheffen bij gebrek aan baten en het vereenvoudigd afwikkelen kan er geen uitkering aan concurrente crediteuren plaatsvinden. Op het moment dat duidelijk wordt dat dit het geval is, zal de curator dat met een verklaring kenbaar maken. Met deze verklaring kan in principe afgedragen, maar niet van de gefailleerde ontvangen, omzetbelasting worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Het kan wel enige tijd duren voordat een faillissement is afgewikkeld en duidelijkheid bestaat of er wel/geen uitkering aan concurrente crediteuren kan plaatsvinden.

In slechts een beperkt aantal gevallen is er voldoende vermogen om een uitkering te doen aan de concurrente crediteuren. In die gevallen ontvangt u daar ook bericht over. De door u ingediende vordering zal dan vastgesteld moeten worden in een zogenaamde verificatievergadering, waarbij de gefailleerde, de curator en andere schuldeisers deze vordering indien nodig kunnen betwisten.

Informatie:

De curator informeert u door middel van zogenaamde faillissementsverslagen over de voortgang van de afwikkeling van het faillissement. Het eerste faillissementsverslag wordt circa 4 weken na het uitspreken van het faillissement opgemaakt. De verslagen van failliete rechtspersonen (B.V.’s, stichtingen etc.) zijn online raadpleegbaar via deze website en het Centraal Insolventieregister op www.rechtspraak.nl.

De curator verstrekt in beginsel geen andere informatie dan in de faillissementsverslagen is verwerkt.

Contact:

Mocht u vragen hebben aan de curator of de curator willen informeren over bepaalde zaken, dan kunt u dat het beste per e-mail doen. U kunt een e-mail sturen naar faillissement@abenslag.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp om welk faillissement het gaat.

Ons laatste faillissementen nieuws

Uitgebreide verrekening in faillissement mogelijk

De wet stelt meerdere eisen aan verrekening. Verrekening is kort gezegd het tegen elkaar wegstrepen van schulden over en weer. Eén van die eisen is dat er sprake moet zijn van ‘wederkerigheid’, hetgeen inhoudt dat verrekening alleen kan plaatsvinden als de betrokken partijen over en weer [...]