In Uncategorized

Een functiewijzing? Let op het concurrentiebeding!

Door Aben Slag, geplaatst op 4 oktober 2017 in Uncategorized

Onlangs heeft het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (ECLI: NL:GHSHE: 2017:3420) zich uitgelaten over de rechtsgeldigheid van een concurrentiebeding van een Servicemonteur die doorgroeide naar Senior Servicemonteur.

Een concurrentiebeding (en een relatiebeding) moet opnieuw schriftelijk worden overeengekomen indien de wijziging in de arbeidsverhouding van zo ingrijpende aard is, dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken. Uit vaste jurisprudentie blijkt dat bij die beoordeling niet alleen onderzocht moet worden of sprake is van een wijziging van de arbeidsverhouding van ingrijpende aard, maar ook of, en zo ja op grond waarvan, die wijziging meebrengt dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken. Bij een normaal carrièreverloop wordt hier niet snel aan voldaan, omdat de wijziging in een dusdanig geval niet redelijkerwijs was te voorzien voor de werknemer toen deze het concurrentiebeding heeft aanvaard. Ook is de enkele vaststelling dat zich een ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding heeft voorgedaan in het algemeen onvoldoende voor het aannemen van het oorzakelijke verband met het aanmerkelijk zwaarder gaan drukken van het beding. Bij de beoordeling of een concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken zal onderzocht moeten worden of, en zo ja in welke mate, die wijziging, na een eventuele beëindiging van het dienstverband van de werknemer, bij handhaving van het concurrentiebeding een belemmering voor hem zal vormen om een nieuwe gelijkwaardige werkkring te vinden.

In casu was werknemer als Servicetechnicus in 2008 in dienst genomen. In 2013 is de werknemer gaan werken als Senior Servicetechnicus en er is toen geen nieuw concurrentie- en relatiebeding overeengekomen. Bij het aangaan van het concurrentie- en relatiebeding was werknemer werkzaam als een van de circa 30 servicetechnici en was het geen automatisme dat hij een van de drie Senior Servicetechnici zou gaan worden. In casu was er dan ook geen sprake van een gebruikelijke carrièrestap of een natuurlijk verloop waardoor deze wijziging in de arbeidsverhouding niet te voorzien was. Door de functiewijziging is zowel het concurrentie- als het relatiebeding aanmerkelijk zwaarder gaan drukken. Als Senior Servicetechnicus was werknemer immers niet langer werkzaam in zijn rayon rondom een specifieke omgeving, maar ook in rayons van servicemonteurs die hij als senior begeleide in onder andere de regio’s Zeeland, Brabant en Limburg. Dat betekent dus dat er sprake was van een aanzienlijke uitbreiding van de kring van relaties van werkgever, zodat het relatiebeding een verder strekkende omvang kreeg dan bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst was te voorzien. Hierdoor hebben het concurrentie- en het relatiebeding volgens het Gerechtshof hun gelding verloren waardoor de werkgever hier geen beroep meer op kan doen richting de werknemer.

“Deze uitspraak maakt wederom duidelijk dat het bij wijziging in de functie van werknemers opletten geblazen is.”

Deze uitspraak maakt wederom duidelijk dat het bij wijziging in de functie van werknemers opletten geblazen is. Er dient nagegaan te worden of er nog een rechtsgeldig concurrentiebeding is opgenomen zoals bepaald in de arbeidsovereenkomst tussen partijen. Indien er discussie is of er sprake is van een voorzienbaar carrièreverloop of wanneer de (geografische) reikwijdte door de functiewijziging aanzienlijk is toegenomen is het verstandig het concurrentie- en relatiebeding opnieuw schriftelijk overeen te komen met de werknemer, voordat deze de nieuwe functie mag gaan vervullen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, of heeft u in het algemeen vragen over het concurrentie- of relatiebeding neem dan gerust contact op met onze arbeidsrechtspecialist mr. drs. Jane van Soolingen, bereikbaar via 0495 – 536 138 of via jsoolingen@abenslag.nl.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.