In Insolventierecht & herstructurering

De WHOA; if you snooze, you (probably) lose!

Door Roy Bongers, geplaatst op 21 juni 2021 in Insolventierecht & herstructurering

In de vorige nieuwsbrieven hebben we al aandacht besteed aan de WHOA; de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Daarbij zijn de juridisch inhoudelijke kwalificaties van de regeling al aan bod gekomen. In dit artikel zal daarom het juridisch technische kader van de regeling niet nogmaals aan (digitaal) papier worden toevertrouwd. Dat is ook niet nodig, omdat ons kantoor daarvoor een webpagina heeft ingericht waarop de ‘ins and outs’ van de regeling op een beknopte manier inzichtelijk zijn gemaakt. Neem dus vooral een kijkje op https://abenslag.nl/whoa. 

De WHOA is per 1 januari 2021 actief en tegen de verwachtingen in, is het juiste de MKB(+) ondernemer in nood die er de afgelopen periode gebruik van heeft gemaakt. Voorafgaande aan de invoering van de WHOA leefde namelijk de gedachte dat de WHOA met name uitkomst zou bieden voor de grote ondernemingen. Dit blijkt momenteel in de praktijk dus toch anders te liggen. 

De WHOA kent een groot aantal mogelijkheden, waardoor in nagenoeg iedere saneringssituatie maatwerk gecreëerd kan worden. Een groot deel van deze mogelijkheden dient echter door de Rechtbank te worden bepaald / toegekend, zoals bijvoorbeeld een afkoelingsperiode of het aanstellen van een herstructureringsdeskundige (onder andere op verzoek schuldenaar) of observator (onder andere op verzoek schuldeiser(s)). Daarmee kan een WHOA traject behoorlijk rechtbank-intensief zijn. Voordeel is wel dat er een zogenaamde vliegende brigade is samengesteld, waarin een aantal vaste rechters en medewerkers betrokken zijn die (in wisselende samenstelling) binnen alle Rechtbanken in Nederland de WHOA (gerelateerde) verzoeken behandelen. Uit de inmiddels verschenen rechtspraak is daardoor een consequente lijn in de uitspraken af te leiden. 

De recente WHOA uitspraken hebben tevens geleerd dat u altijd kort op de bal moet (blijven) spelen, of u nu als schuldenaar een regeling aan uw schuldeisers aanbiedt, of in het geval dat u als schuldeiser in een WHOA traject van uw schuldenaar betrokken wordt. Vooral deze laatste categorie doet er verstandig aan om direct positie te bepalen in het geval één van de schuldenaren een WHOA traject opstart. Dit omdat de diverse verzoeken welke binnen het WHOA traject aan de Rechtbank  kunnen worden voorgelegd, zoals bijvoorbeeld het verzoek om een afkoelingsperiode, relatief korte en snelle procedures zijn waarvoor geldt dat je als schuldeiser tijdig en op een juiste wijze van je moet laten horen, om te voorkomen dat je voor een voldongen feit wordt geplaatst. Maar ook in meer algemene zin is het voor een schuldeiser zaak om alle zeilen bij te zetten in het geval dat een schuldenaar een WHOA traject start (of daaromtrent enige geruchten beginnen rond te zingen). Een geslaagde WHOA heeft immers vaak grote gevolgen voor een schuldeiser, omdat dit in de regel betekent dat er fors afgeboekt zal moeten worden op de vordering. Een schuldeiser die er tijdig bij is en zich daarnaast, al dan niet na het inwinnen van juridisch advies, terdege bewust is van de ‘spelregels’ die van toepassing zijn, kan zijn positie maximaal beschermen en waar mogelijk zelfs verbeteren ten opzichte van zijn minder fortuinlijke broeders.   

Of om het maar eens anno nu te zeggen: If you snooze, you lose! 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met  mr R.G.H. Bongers 0495-536138 of via rbongers@abenslag.nl 

Roy Bongers

Roy Bongers is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht, met als vakthematische (afstudeer)richting privaatrecht. Na een korte periode in de advocatuur, heeft hij in de jaren 2007 tot en met 2009 bij grote pensioenverzekeraars en bedrijfstakpensioenfondsen de functie van pensioenjurist / pensioenspecialist vervuld.