In Arbeidsrecht

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) – de Cumulatiegrond

Door Thijs Zusterzeel, geplaatst op 20 juni 2018 in Arbeidsrecht

In eerdere nieuwsberichten van Aben & Slag advocaten is op hoofdlijnen al ingegaan op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB). In deze editie zal ten aanzien van het ontslagrecht de zogenaamde ‘cumulatiegrond’ nader aan de orde worden gesteld.

Huidige situatie

Momenteel kan een werkgever een werknemer alleen ontslaan wanneer aan één van de ontslaggronden uit artikel 7:669 lid 3 onderdeel a tot en met h van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt voldaan. In de praktijk doen zich echter veelvuldig situaties voor waarin ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd c.q. noodzakelijk wordt geacht, terwijl niet volledig wordt voldaan aan één van voornoemde ontslaggronden. In dergelijke gevallen gaat het dan om een combinatie van omstandigheden die te koppelen zijn aan meerdere ontslaggronden, die op zichzelf beschouwd echter niet voldoende zijn om een redelijke grond voor ontslag te vormen.

Cumulatiegrond

De Wetgever heeft deze lacune gesignaleerd en heeft via de WAB voorgesteld om de zogenaamde cumulatiegrond in te voeren. Deze cumulatiegrond houdt kort samengevat in dat ook een opeenstapeling van omstandigheden uiteindelijk een redelijke grond kan vormen voor ontslag. De Wetgever heeft uitgesproken om de cumulatiegrond graag als ‘i-grond’ in de Wet op te willen nemen. Zoals gezegd, moet er dan wel sprake zijn van een combinatie van omstandigheden, bestaande uit twee of meer ontslaggronden, die zodanig is dat in redelijkheid niet (meer) van de werkgever kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

“Deze extra vergoeding kan echter niet méér bedragen dan 50% van de transitievergoeding waarop de werknemer uiteindelijk aanspraak zou kunnen maken.”
Extra vergoeding

In dit verband is verder nog van belang om op te merken dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen indien de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op basis van de i-grond. Deze extra vergoeding kan echter niet méér bedragen dan 50% van de transitievergoeding waarop de werknemer uiteindelijk aanspraak zou kunnen maken.

Kritische vragen en opmerkingen

Of de i-grond ook daadwerkelijk in de voorgestelde vorm zal worden ingevoerd, is nog even afwachten nu (met name) de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (de VAAN) kritische opmerkingen heeft gemaakt over de complexiteit van het wetsvoorstel in combinatie met de reeds bestaande ‘h-grond’. Ook heeft de VAAN bedenkingen geuit ten aanzien van de uiteindelijk aan de werknemer te betalen extra vergoeding, nu onduidelijk is waarom een werknemer bij ontbinding via de i-grond überhaupt een extra vergoeding zou moeten ontvangen. Voorts is nog niet duidelijk wat het karakter van deze extra vergoeding zou moeten zijn en daarnaast is ook (nog) niet toegelicht hoe de hoogte van deze extra vergoeding dient te worden berekend. Kortom, vragen en onduidelijkheden te over!

Uiteraard houden wij u via onze nieuwsbrieven en nieuwitems op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de i-grond en de (eventueel) daaraan gekoppelde extra ontslagvergoeding.

Zoals u van ons gewend bent, staan de arbeidsrechtspecialisten van Aben & Slag advocaten natuurlijk voor u klaar om u van dienst te zijn ten aanzien van het huidige ontslagrecht, maar ook indien u alvast vragen mocht hebben over het aanstaande (nieuwe) ontslagrecht op grond van de WAB.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. ing. M.Th.M. (Thijs) Zusterzeel (0495 – 536 138 / tzusterzeel@abenslag.nl).

Thijs Zusterzeel

Thijs Zusterzeel is al sinds februari 1999 werkzaam in de rechtspraktijk; tot augustus 2009 bij verschillende gemeentelijke overheidsorganisaties en aansluitend als advocaat bij Aben & Slag advocaten.