In Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht

De voorwaarden voor de tweede tranche NOW-maatregel zijn bekendgemaakt!

Door Thijs Zusterzeel, geplaatst op 26 mei 2020 in Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht

Zoals wij eerder al schreven, wil het kabinet tijdens de coronacrisis banen en inkomens beschermen. Op 20 mei 2020 is ‘noodpakket.2’ bekendgemaakt. Eén van onderdelen in dit noodpakket is de aanpassing van de eerste tranche en de introductie van de tweede tranche van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). In dit artikel wordt ingegaan op de nieuw geïntroduceerde tweede tranche.

De NOW-regeling wordt met drie maanden verlengd, dit wordt de tweede tranche genoemd. De tweede tranche ziet op de maanden juni tot en met augustus 2020. Er wordt naar gestreefd om de tweede tranche aan te kunnen vragen per 6 juli 2020. Daarbij kunnen zowel “eerste” als “tweede” aanvragers een aanvraag indienen.

Wat blijft zijn:

  • het vereiste van verwachte omzetverlies van ten minste 20%  en de 100% loondoorbetalingsverplichting;
  • het vereiste voor het aanleveren van een accountantsverklaring, waarbij de grens bekend is gemaakt. Een accountantsverklaring moet worden aangeleverd bij het ontvangen van een voorschot van € 100.000 of meer én bij een verwachte vast te stellen subsidie van € 125.000 of meer én in geval gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de omzet op werkmaatschappijniveau te bepalen;
  • het voorschot van 80% van de verwachtte tegemoetkoming;
  • de tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom, gekoppeld aan een omzetdaling over een drie maanden periode;
  • de mogelijke nabetaling of terugvordering na de vaststelling;
  • de wijze van omzetberekening, waarbij de “corona-subsidie” (inclusief tegemoetkoming vaste lasten) worden meegenomen in de omzet;
  • het informeren van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers over de verleende subsidie.

Wat is er nieuw in de tweede tranche?

Waar de referentiemaand voor de loonsom in de eerste tranche januari 2020 was, is dit voor de tweede tranche maart 2020. Voor de eerste tranche kon voorts een periode van drie maanden gekozen worden startend per maart, april of mei 2020. In de tweede tranche is er de keuze van een drie maanden periode startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Daarbij geldt voor de “tweede keer aanvragers”, dat de periode moet aansluiten op het gekozen tijdvak van de eerste tranche.

Er gelden verder een aantal nieuwe eisen.

1. Het is niet toegestaan bonussen / winst uit te keren of eigen aandelen in te kopen.

Dit vereiste geldt enkel voor de ondernemingen die voor de NOW-verklaring een accountantsverklaring moeten aanreiken. Er zijn nog een aantal extra eisen aan verbonden:

– De beperking geldt over 2020 tot en met de (AVA)vergadering tot vaststelling van de jaarrekening.

– De beperking geldt niet voor in 2019 toegezegde maar in 2020 geplande ‘uitkeringen / uitbetalingen’.

– De beperking geldt niet ten aanzien van bonussen aan personeel.

2. Ondernemers hebben een inspanningsverplichting tot scholing
De inspanningsplicht ziet op het stimuleren van werknemers tot bij- of omscholing. Deze verplichting moet bij de informatieverstrekking aan de ondernemingsraad, personeelsvereniging of werknemers worden medegedeeld.

Verder wordt de forfaitaire opslag in de tweede tranche verhoogd van 30 naar 40% en vervalt de boete bij de aanvraag van bedrijfseconomisch ontslag. In plaats van een correctie van 150% van de loonsom van een ontslagen werknemer, geldt in de tweede tranche dat enkel 100% van het loon wordt gecorrigeerd. Let wel: ontslagbescherming en de verplichte WMCO-melding (bij 20 of meer personen) blijven van kracht (bij de WMCO-melding moet eerst 4 weken overleg plaatsvinden met de vakbonden). Dit moet ook als zodanig worden verklaard.

“De NOW-regeling wordt met drie maanden verlengd, dit wordt de tweede tranche genoemd. De tweede tranche ziet op de maanden juni tot en met augustus 2020.

Enkele verdere opmerkingen

Eventuele dertiende maand uitkeringen in de referentiemaand worden uit de loonsom gefilterd vanaf de eerste tranche.

Voor een aantal ondernemingen (met name seizoenbedrijven) is januari geen representatieve referentiemaand gebleken voor de loonsom. Voor de tweede tranche geldt maart als referentiemaand wat al tot verbetering zal moeten leiden. Voor de eerste tranche, wanneer de loonsom over maart tot en met mei hoger is dan drie maal de loonsom van januari, wordt hier rekening mee gehouden. Dit wordt automatisch door het UWV bekeken bij de vaststelling. Tussentijds wordt hier voor de eerste tranche geen hogere uitkering voor verleend.

Voor de gevallen van overgang van onderneming, waarbij de gekozen drie maanden periode toch omzet wordt gerealiseerd, kan onder omstandigheden aansluiting worden gezocht bij de afwijkende regels voor startende ondernemers (en bovenvermelde regeling).

Wij adviseren u graag naar aanleiding van de nieuwe noodmaatregelen, zowel inzake de NOW als de overige maatregelen. Heeft u bijvoorbeeld vragen over de (gewijzigde) noodmatregelen of wilt u begeleiding in het aanvragen van mogelijke tegemoetkomingen? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten: 0495 – 53 61 38.

Thijs Zusterzeel

Thijs Zusterzeel is al sinds februari 1999 werkzaam in de rechtspraktijk; tot augustus 2009 bij verschillende gemeentelijke overheidsorganisaties en aansluitend als advocaat bij Aben & Slag advocaten.