In Vastgoed & overheid

De overheid is ook verplicht tot een selectieprocedure bij verhuur

Door Aben Slag, geplaatst op 18 januari 2023 in Vastgoed & overheid

De Rechtbank Midden-Nederland heeft in haar uitspraak in kort geding van 15 december 2022 geoordeeld dat het Didam-arrest óók van toepassing is bij de verhuur van een onroerende zaak door de overheid. Wat houdt dit precies in? 

 

Het Didam-arrest

In het Didam-arrest heeft de Hoge Raad, kort gezegd, geoordeeld dat uit het door haar in acht te nemen gelijkheidsbeginsel voortvloeit dat de overheid een selectieprocedure moet organiseren bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten. Dit wanneer vaststaat, of redelijkerwijs te verwachten is, dat er meerdere gegadigden zijn die deze overeenkomst met het overheidslichaam willen sluiten. De selectiecriteria moeten daarbij objectief, toetsbaar en redelijk zijn. 

Alleen wanneer op voorhand vaststaan, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde voor de overeenkomst in aanmerking komt, is die selectieprocedure niet vereist. In dat geval moet de overheid het voornemen tot het sluiten van de overeenkomst bekend maken én motiveren waarom de selectieprocedure volgens haar niet vereist is.

 

Welke overeenkomsten?

De door de overheid gesloten privaatrechtelijke overeenkomst waar het Didam-arrest op zag, was een koopovereenkomst voor een perceel grond. In het bij de Rechtbank Midden-Nederland voorliggende geschil, werd beargumenteerd dat de regel ook zou gelden voor huurovereenkomsten. 

De rechtbank overweegt dat de Hoge Raad in het Didam-arrest een helder uitgangspunt voor het privaatrechtelijk overheidshandelen heeft geformuleerd. Dit arrest heeft daarom een bredere betekenis dan dat het alleen ziet op de verkoop van onroerende zaken door de overheid. Uit het Didam-arrest valt op het maken dat het gelijkheidsbeginsel dat door de overheid moet worden nageleefd (ook) inhoudt dat de overheid gelijke kansen moet bieden als er meer dan één gegadigde geïnteresseerd is in het aanbod van het overheidslichaam. Die gelijke kansen moeten dan worden geboden door een openbare selectieprocedure te organiseren. 

Niet valt in het zien dat het hiervoor bedoelde gelijkheidsbeginsel (het bieden van gelijke kansen) zich alleen voordoet bij verkoop van een onroerende zaak door de overheid.
Deze situatie doet zich ook voor bij (tijdelijke) verhuur van een onroerende zaak door de overheid, mits er daarvoor meer dan één geïnteresseerde is.

De Rechtbank Amsterdam oordeelde in haar uitspraak van 23 november 2022 in soortgelijke zin; het Didam-arrest geldt niet alleen voor koop, maar bijvoorbeeld ook voor huur. 

Voor vragen over de invloed van het Didam-arrest op de verhuur van onroerende zaken door de overheid, of andere met een overheid te sluiten overeenkomsten, kunt u contact opnemen met de advocaten van Aben & Slag Advocaten via 0495 536 138 / 0492 749 990.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.