In Arbeidsrecht

De gedeeltelijke transitievergoeding?

Door Elle van Deursen, geplaatst op 16 januari 2019 in Arbeidsrecht

Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers op basis van de wet onder voorwaarden recht op een transitievergoeding wanneer zij worden ontslagen. Deze wet bevat geen regeling voor het geval er geen sprake is van een volledig ontslag maar een gedeeltelijk ontslag en dus ook gedeeltelijk behoud van de arbeidsplaats. Dit komt echter regelmatig voor. Moet een werkgever in deze situatie een vergoeding betalen en zo ja wat zou de hoogte daarvan moeten zijn?

De Hoge Raad heeft op 14 september 2018 hierover uitspraak gedaan. De casus is als volgt: een werkneemster is na 2 jaar ziekte nog gedeeltelijk arbeidsongeschikt en kan haar functie als leraar niet meer volledig uitoefenen. De werkgever ontslaat de werkneemster gedeeltelijk en biedt de werkneemster een parttime dienstverband als leraar aan voor 0.55 fte.

“Hoewel de wettelijke regeling niet voorziet in een gedeeltelijk ontslag en een gedeeltelijke transitievergoeding, moet de mogelijkheid daarvan in bijzondere gevallen worden aanvaard aldus de Hoge Raad.”

De werkneemster accepteert dit maar vordert van haar werkgever tevens volledige dan wel gedeeltelijke transitievergoeding naar evenredigheid van het arbeidsverlies. Dient de werkgever een volledige dan wel gedeeltelijke transitievergoeding te betalen?

Hoewel de wettelijke regeling niet voorziet in een gedeeltelijk ontslag en een gedeeltelijke transitievergoeding, moet de mogelijkheid daarvan in bijzondere gevallen worden aanvaard aldus de Hoge Raad. De werknemer zou anders een deel van de transitievergoeding mislopen waarop hij bij een volledig ontslag aanspraak zou hebben. De transitievergoeding zou bij een later ontslag immers op een aanmerkelijk lagere grondslag zijn berekend. Die omstandigheden dienen niet voor rekening van de werknemer te komen volgens de Hoge Raad.

Het moet gaan om een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd als gevolg van bijvoorbeeld gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of gedeeltelijk verval van arbeidsplaats wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Van een substantiële vermindering is sprake bij een blijvende vermindering met ten minste 20%. De vorm van het urenverlies is niet relevant. Er kan sprake zijn van een gedeeltelijk ontslag dan wel een volledig ontslag gecombineerd met een aangepaste of nieuwe arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding dient berekend te worden naar evenredigheid van de vermindering van arbeidstijd en uitgaande van het loon waarop voorheen aanspraak bestond.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mw. mr. E.A.H. (Elle) van Deursen (edeursen@abenslag.nl / 0492 – 749992).

Elle van Deursen

Op 1 september 2017 heeft zij de overstap gemaakt naar Aben & Slag advocaten. Elle is binnen ons kantoor werkzaam in de specialistenteams arbeidsrecht en ondernemingsrecht.