In Incasso's

De ‘debiteurenspaarrekening’

Door Aben Slag, geplaatst op 17 februari 2020 in Incasso's

U hebt ongetwijfeld gemerkt dat het geld op de spaarrekening (nagenoeg) niets meer oplevert. Voor de “lucky few” geldt er in bepaalde gevallen zelfs een negatieve spaarrente. De tijd dat het aantrekkelijk was om geld op de bank te laten staan, is dus wel voorbij!

In dit artikel zal worden stilgestaan bij de mogelijkheden die de wet u als ondernemer biedt om rente te vorderen over uw handelsvorderingen. Geconcludeerd zal worden dat de rente die u daarover kunt ontvangen, vele malen hoger is dan die bij de bank.

Wanneer kan ik rente vorderen?

In beginsel staat het partijen vrij om een betalingstermijn overeen te komen. Afhankelijk van de branche worden betalingstermijnen van 14, 30 of zelfs 60 dagen gehanteerd. Hebt u niets afgesproken over de betalingstermijn? Dan bepaalt de wet in artikel 6:119a lid 2 BW dat de betalingstermijn 30 dagen bedraagt.

Indien de debiteur de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, dan kunt u rente rekenen over de dagen dat de debiteur met betaling in verzuim is.

Welke rente kan ik vorderen?

In feite zijn er drie mogelijkheden, te weten:

  1. De wettelijke rente voor overeenkomsten met consumenten;
  2. De wettelijke rente voor handelsovereenkomsten (ook wel “handelsrente” genaamd);
  3. De contractuele rente.

Bovengenoemde drie mogelijkheden zullen onderstaand nader worden toegelicht.

De wettelijke rente voor overeenkomsten met consumenten

Indien uw debiteur een consument is, dan kunt u op grond van artikel 6:119 lid 1 BW de wettelijke rente vorderen. Deze bedraagt momenteel 2% per jaar. Na afloop van ieder jaar mag de vervallen rente bij de hoofdsom worden opgeteld, zodat de rente na verloop van tijd gaat cumuleren (zie artikel 6:119 lid 2 BW).

De wettelijke rente voor handelsovereenkomsten

Is uw debiteur een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan is sprake van een handelsovereenkomst. In dergelijk geval kunt u de wettelijke handelsrente op grond van artikel 6:119a lid 1 BW vorderen. Deze bedraagt maar liefst 8% per jaar. Ook hier heeft te gelden dat de rente na afloop van ieder jaar bij de hoofdsom mag worden opgeteld. Indien uw debiteur uw factuur dus te laat betaalt, dan kent de wet u daar een zeer billijke vergoeding voor toe.

De contractuele rente

Het staat partijen vrij om afspraken te maken welke afwijken van de wettelijke regeling zoals hiervoor omschreven. Dit geldt niet alleen in relatie tot professionele partijen, maar ook in de verhouding tot consumenten. Doorgaans worden dergelijke afwijkende afspraken vastgelegd in algemene voorwaarden.

Een rentepercentage dat men veelvuldig tegenkomt in algemene voorwaarden is 1% of zelfs 1,5% per maand.[1] Dit vertaalt zich naar 12% of zelfs 18% per jaar. Zeker bij omvangrijke vorderingen kan de rente al snel oplopen tot een aardig bedrag.

Conclusie

Het liefst heeft een ondernemer natuurlijk dat facturen conform afspraak binnen de toepasselijke betalingstermijn worden voldaan. Het komt echter geregeld voor dat zulks niet gebeurt. Mocht die situatie zich voordoen, dan kent de wet u het recht toe om aan uw debiteur rente over het openstaande saldo in rekening te brengen. Zeker nu de spaarrente nagenoeg nihil is, kan dat een aardig rendement opleveren.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust vrijblijvend contact op met mr. R.A. (Ralf) Stoks (0495 – 536 138 of rstoks@abenslag.nl)

 

 

 

[1] Indien sprake is van een overeenkomst met een consument, dan is de kans aanwezig dat een rechter een dergelijke rente als in strijd met regels van consumentenbescherming buiten toepassing verklaart.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.