In Arbeidsrecht

Compensatie voor betaling transitievergoeding na 2 jaar ziekte……? Eerste contouren bekend!

Door Thijs Zusterzeel, geplaatst op 14 november 2016 in Arbeidsrecht

In artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is geregeld dat een werkgever aan de werknemer een transitievergoeding moet betalen indien de arbeidsovereenkomst op zijn initiatief wordt opgezegd of ontbonden dan wel indien een tijdelijke arbeidsovereenkomst op zijn initiatief niet wordt voortgezet. Deze transitievergoeding moet de werkgever op basis van dit artikel ook betalen indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vanwege het feit dat de werknemer al twee jaar arbeidsongeschikt is en herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is.

Dit systeem werd (en wordt) door werkgevers als erg onrechtvaardig ervaren wegens het feit dat er al voor een periode van twee jaar loon moet worden doorbetaald en tevens omdat werkgevers verplicht zijn om gedurende de arbeidsongeschiktheid al hoge kosten te maken voor de re-integratie van de zieke werknemer. Ook Minister Asscher onderkende dit probleem, zodat hij de Tweede Kamer bij brief van 21 april 2016 heeft geïnformeerd voornemens te zijn om enkele wijzigingen in het BW door te voeren.

Inmiddels kunnen wij u berichten dat de regering via een concept wetsvoorstel de eerste contouren heeft geschetst ten aanzien van de voorgenomen wijzigingen op het gebied van 2 jaar arbeidsongeschiktheid en het betalen van de transitievergoeding. Kort samengevat wordt voorgesteld om werkgevers te compenseren voor de (in beginsel volledige) kosten van de te betalen transitievergoeding. Deze compensatie zal door het UWV worden verstrekt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waar echter een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan. Ook is de regering voornemens om deze maatregelen met terugwerkende kracht in te voeren tot 1 juli 2015.

Van belang is om te signaleren dat de regering echter ook voornemens is om enkele beperkingen in dit systeem aan te brengen. Ten eerste zal er niet meer compensatie worden betaald dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben indien de loon doorbetalingsverplichting eindigt en ten tweede zal de compensatie niet meer bedragen dan het bedrag dat gelijk is aan het tijdens de ziekte aan de werknemer betaalde loon. De compensatie ziet immers op het voorkomen van het cumuleren van kosten, aldus de regering.

Ondanks het feit dat er thans (nog) slechts sprake is van een concept wetsvoorstel, kan uit dit voorstel wel alvast een duidelijke visie van de regering worden gefilterd. Het blijft echter afwachten of dit voorstel ook op deze wijze door de wetgever zal worden goedgekeurd. Wij houden u uiteraard (weer) op de gebruikelijke wijze op de hoogte van het vervolg in het wetgevingstraject.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. ing. M.Th.M. (Thijs) Zusterzeel (0495 – 53 61 38 / tzusterzeel@abenslag.nl).

Thijs Zusterzeel

Thijs Zusterzeel is al sinds februari 1999 werkzaam in de rechtspraktijk; tot augustus 2009 bij verschillende gemeentelijke overheidsorganisaties en aansluitend als advocaat bij Aben & Slag advocaten.