In Vastgoed & overheid

Bouwteamovereenkomsten en de aansprakelijkheid voor de aannemer: kan hem een ontwerpfout worden aangerekend?

Door Deborah Reijnart, geplaatst op 19 juni 2020 in Vastgoed & overheid

Een bouwteam is een tijdelijke samenwerking tussen verschillende partijen die bij een bouwproces betrokken zijn. Het doel van een dergelijk bouwteam is om gezamenlijk, met inbreng van ieders deskundigheid, in overleg tot een ontwerp te komen. In beginsel is daarbij iedere deelnemer aan het bouwteam verantwoordelijk voor datgene waarvoor hij met zijn specifieke kennis deelneemt aan het bouwteam.

Het Hof Den Haag heeft hierbij in haar uitspraak van 14 juni 2016 vooropgesteld dat:

“een bouwteam een tijdelijke vorm van samenwerking is, waarbij de deelnemers in gecoördineerd verband de werkzaamheden verrichten die uit de eigen functie voortkomen, en daarnaast – waar mogelijk – door het geven van advies meewerken aan de taakvervulling van collega-deelnemers. Een kenmerk van een bouwteam is de aanwezigheid van een aannemer – een uitvoerende partij – reeds in de ontwerpfase van het project.”

Wanneer achteraf echter blijkt dat er gedurende de realisatie van het project gebreken zijn ontstaan, doemt zich de vraag op welke deelnemer van het bouwteam de verantwoordelijkheid draagt voor ontwerpfouten.

De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft op 20 maart 2018 uitspraak gedaan omtrent de vraag of een aannemer aansprakelijk kan worden gesteld voor een ontwerpfout. De Raad van Arbitrage bepaalde hieromtrent:

“Op grond van de op de aanneemovereenkomst toepasselijke UAV 1989 berust de verantwoordelijkheid van het ontwerp bij opdrachtgeefster. De bemoeienis van aanneemster bij de uitwerking van het definitief ontwerp en de wijzigingen daarop naar aanleiding van de adviezen van de adviseur hielden verband met de uitvoering van het werk. Daarmee werd zij geen ontwerper.”

De bemoeienis van een aannemer als deelnemer aan het bouwteam betreft slechts de uitwerking van een ontwerp, hetgeen enkel ziet op de uitvoering van het project. Op grond hiervan rust op een aannemer geen verplichting om berekeningen van een bepaalde constructie te controleren en daarmee kan een ontwerpfout haar niet aangerekend worden.

Met betrekking tot de aansprakelijkheid van een aannemer die deel uitmaakt van een bouwteam komt het er aldus op neer dat het zijn verplichting is om ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van het project de juiste materialen gebruikt worden en er geen uitvoeringsfouten gemaakt worden. Een aannemer hoeft hierbij in beginsel niet in te staan voor fouten in de gedurende de ontwerpfase ontstane aangeleverde stukken.

Iedere deelnemer aan een bouwteam blijft echter wel gehouden te waarschuwen voor fouten in de bijdragen die de andere bouwteamleden in het kader van de samenwerking leveren of voor aan die bijdragen verbonden risico’s, voor zover zij die fouten of risico’s redelijkerwijze zouden moeten onderkennen. In de literatuur wordt hierbij steun gevonden in twee uitspraken van het Arbitrage Instituut Bouwkunst. Hierbij komt het er op neer dat van de aannemer mag worden verwacht dat hij waarschuwt voor de risico’s die hij als deskundig vakman redelijkerwijs behoort te onderkennen. Daarbij dient in het algemeen te worden aangenomen dat een waarschuwing achterwege kan blijven indien ook de opdrachtgever zich bewust moet zijn geweest van de aan een bepaalde keuze verbonden risico’s.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mw. mr. Reijnart (dreijnart@abenslag.nl of 0495-536138).

Deborah Reijnart

Deborah Reijnart heeft zich volledig toegelegd op het civiel bouwrecht, huurrecht en handelsrecht als ook het verbintenissenrecht. Regelmatig treedt zij op als belangenbehartiger voor verhuurders (commerciële verhuurders en woningcoöperaties).