Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ABEN & SLAG ADVOCATEN

  1. Aben & Slag is een maatschap van besloten vennootschappen (‘praktijkvennootschappen’) met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 14129054.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten ter zake dienstverlening die een opdrachtgever (hierna: “Cliënt”) verstrekt aan Aben & Slag dan wel aan haar vennoten, bestuurders, medewerkers of personen waarmee Aben & Slag een samenwerkingsverband heeft gesloten. Deze algemene voorwaarden worden eveneens geacht van toepassing te zijn op alle vervolgopdrachten van Cliënt en van vennootschappen waarmee Cliënt als groepsmaatschappij in de zin van art. 2:24b BW is verbonden. Onder ‘cliënt’ dient in het kader van deze voorwaarden tevens te worden verstaan (rechts)personen die gebruik maken van de diensten die Aben & Slag in het kader van het “XpertHR” – concept aanbiedt (zoals bijvoorbeeld  het beschikbaar stellen van aanvullende informatie op HRM gebied, van modelcontracten en -clausules of voorbeeldbrieven).
  3. Persoonsgegevens van cliënten van Aben & Slag worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de verstrekte opdracht of via deelname aan het XpertHR – concept. Daarnaast zullen deze persoonsgegevens in een bestand worden opgenomen ten behoeve van direct marketing doeleinden. Onder direct marketing doeleinden worden onder meer activiteiten zoals het uitnodigen voor seminars en het zenden van nieuwsbrieven door Aben & Slag verstaan. Indien een cliënt hiertegen bezwaar heeft, kan de cliënt dat doorgeven aan Aben & Slag, waarna de persoonsgegevens onmiddellijk uit het direct marketing bestand zullen worden verwijderd.
  4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Aben & Slag. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 407 lid 2 BW zijn de vennoten, bestuurders, en/of diegenen die voor Aben & Slag werkzaam zijn of waren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Opdrachten aan Aben & Slag worden alleen ten behoeve van Cliënt uitgevoerd. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud of uitkomst van de voor Cliënt verrichte werkzaamheden. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 lid 2 BW is Aben & Slag gerechtigd om, met inachtneming van de Gedragsregels voor Advocaten, te allen tijde een opdracht te beëindigen.
  5. Aben & Slag kan voor rekening en risico van Cliënt derden inschakelen. De keuze van de door Aben & Slag in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid noodzakelijk, geschieden in overleg met Cliënt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Aben & Slag is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Aben & Slag. Aben & Slag behoudt zich het recht voor eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Cliënt te aanvaarden.
  6. Iedere aansprakelijkheid van Aben & Slag, haar vennoten, de bestuurders van de praktijkvennootschappen, haar medewerkers en personen waarmee Aben & Slag een samenwerkingsverband heeft gesloten, voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is in haar totaliteit beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Aben & Slag daarvoor uitgekeerde bedrag, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Aben & Slag komt.
  7. Als de verzekeraar in enig geval om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat is de (gecumuleerde) aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan Aben & Slag is betaald, met een maximum van € 50.000,–. De voornoemde beperking van aansprakelijkheid zal niet worden ingeroepen indien de schade een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Aben & Slag. Elke aansprakelijkheid van haar vennoten, de bestuurders van de praktijkvennootschappen, haar werknemers en personen waarmee Aben & Slag een samenwerkingsverband heeft gesloten, is uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen is geheel uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid is voorts geheel uitgesloten indien de Cliënt op het tijdstip waarop de aansprakelijkheid is ontstaan jegens Aben & Slag in verzuim was met de nakoming van enige verplichting. De Cliënt vrijwaart Aben & Slag en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Aben & Slag ten behoeve van de Cliënt verrichte werkzaamheden.
  8. Het tussen Aben & Slag en Cliënt overeengekomen honorarium wordt vermeerderd met de daarover verschuldigde btw. Aben & Slag is gerechtigd het honorarium jaarlijks te indexeren. Aben & Slag declareert in beginsel één maal per maand de tot op dat moment verrichte werkzaamheden; indien Aben & Slag zulks nodig oordeelt worden werkzaamheden door Aben & Slag enkel verzorgd op basis van voorschotbetaling door Cliënt. Kosten van derden (bijvoorbeeld: griffierecht, kosten deskundigen, getuigen e.d.) worden op voorschotbasis gedeclareerd. De betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden, binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is sprake van verzuim en wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van 5% rente voor particulieren en de wettelijke rente bij handelsovereenkomsten voor ondernemers. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties zullen bij Cliënt in rekening worden gebracht, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag voor ondernemers, en met een minimum van € 40 voor particulieren.
  9. Aben & Slag Advocaten hanteert een kantoorklachtenregeling conform de Verordening op de advocatuur. Deze regeling is te vinden op onze website en kan desgewenst eveneens worden opgevraagd.
  10. In de relatie met Cliënt is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Limburg, locatie Roermond, is exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat tussen Aben & Slag en een Cliënt mocht ontstaan.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Limburg op 25 mei 2018 onder nummer 13/2018.